Informacja dla trzecioklasistów.

Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem ŁKO w sprawie w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2017/18 do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I szkół ponadpodstawowych – trzyletniej szkoły branżowej I stopnia, na semestr pierwszy klas I szkół policealnych oraz do szkół dla dorosłych, w województwie łódzkim.

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr   26 / 2017

 

Łódzkiego Kuratora Oświaty

z dnia 7 kwietnia 2017 r.

 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2017/18 do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I szkół ponadpodstawowych – trzyletniej szkoły branżowej
I stopnia, na semestr pierwszy klas I szkół policealnych oraz do szkół dla dorosłych,
w województwie łódzkim.

 

Na podstawie art. 204 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60)

 

zarządza się, co następuje:

 

 • 1

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/18 do publicznych szkół ponadgimnazjalnych, publicznych szkół ponadpodstawowych, szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych określa się następujące terminy:

 

 1. Szkoły ponadgimnazjalne oraz ponadpodstawowe

 

 1. Składanie wniosku o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych – w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 22 maja 2017 r. do dnia 21 czerwca 2017 r. godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 12 lipca 2017 godz. 12:00 do dnia 14 lipca 2017 r. godz. 12:00.
 2. Przeprowadzenie odpowiednio prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych lub sprawdzianu uzdolnień kierunkowych – w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 22 maja 2017 r. do dnia 31 maja 2017 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 13 lipca 2017 r. godz. 12:00 do dnia 14 lipca 2017 r. godz. 12:00.
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych lub sprawdzianu uzdolnień kierunkowych – w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 2 czerwca 2017 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 14 lipca 2017 r. godz. 12:00 .
 4. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru) o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego – od dnia 23 czerwca 2017 r. do dnia 27 czerwca 2017 r. godz. 12:00.
 5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1,
  w tym uzyskanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej potwierdzenia złożonych dokumentów – w postępowaniu rekrutacyjnym na bieżąco w trakcie składania wniosków do dnia 29 czerwca 2017 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym do dnia 17 lipca 2016 r.
 6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 3 lipca 2017 r. do godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 7 sierpnia 2017 r. do godz. 12:00.
 7. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły – w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 23 czerwca 2017r. godz. 12:00 do dnia 5 lipca 2017 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 7 sierpnia 2017 r. do godz. 15:00.
 8. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 3 lipca 2017 r. godz. 12:00 do dnia 10 lipca 2017 r. godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 8 sierpnia 2017 r. godz. 12:00 do dnia 10 sierpnia
  2017 r. godz. 15:00.
 9. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 11 lipca 2017 r. do godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 11 sierpnia 2017 r. do godz. 12:00.
 10. Poinformowanie kuratora oświaty przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej za pośrednictwem organu prowadzącego o liczbie wolnych miejsc w szkole – w postępowaniu rekrutacyjnym do dnia 11 lipca 2017 r. od godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym, nie później niż do dnia 11 sierpnia 2017 r. do godz. 15:00.

 

 1. Szkoły policealne

 

 1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkół policealnych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym pozytywnego wyniku sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie, jeżeli taki został przeprowadzony – od dnia 19 czerwca 2017 r. do dnia 3 lipca 2017 r. godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 10 lipca 2017 r. do dnia 11 lipca 2017 r. godz. 12:00.
 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1
  – w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 3 lipca 2017 r. godz. 12:00 do dnia 5 lipca 2017 r. godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym do dnia 17 lipca 2017 r.
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 6 lipca 2017 r. do godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 7 sierpnia 2017 r. do godz. 12:00.
 4. Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia do szkoły policealnej w postaci przedłożenia oryginału potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostało ono złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły policealnej, od dnia 6 lipca 2017 r. godz. 12:00 do dnia 10 lipca 2017 r. godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 8 sierpnia 2017 godz. 12:00 do dnia 10 sierpnia 2017 r. godz. 12:00.
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 10 lipca 2017 r. do godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 11 sierpnia 2017 r. o godz. 12:00.
 6. Poinformowanie kuratora oświaty przez dyrektora szkoły policealnej za pośrednictwem organu prowadzącego o liczbie wolnych miejsc w szkole – w postępowaniu rekrutacyjnym do dnia 10 lipca 2017 r. godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym, nie później niż do dnia 11 sierpnia 2017r. o godz. 12:00.

 

 1. Szkoły dla dorosłych

 

 1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkół dla dorosłych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym pozytywnego wyniku sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie, jeżeli taki został przeprowadzony – od dnia 19 czerwca 2017 r. do dnia 3 lipca 2017 r. godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 10 lipca 2017 r. do dnia 11 lipca 2017 r. godz. 12:00.
 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1
  – w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 3 lipca 2017 r. godz. 12:00 do dnia 5 lipca 2017 r. godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym do dnia 17 lipca 2017 r.
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 6 lipca 2017 r. o godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 7 sierpnia 2017 r. do godz. 12:00.
 4. Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia do szkoły dla dorosłych w postaci przedłożenia odpowiednio oryginału świadectwa potwierdzającego ukończenie sześcioletniej szkoły podstawowej albo dokumentu potwierdzającego ukończenie klasy VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły podstawowej dla dorosłych, oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej w przypadku ubiegania się o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, dokumentu potwierdzającego wykształcenie średnie oraz zaświadczenia lekarskiego w przypadku ubiegania o przyjęcie do szkoły policealnej dla dorosłych – o ile nie zostały one złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły dla dorosłych,  od dnia 6 lipca 2017 r. godz. 12:00 do dnia 10 lipca 2017 r. godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 9 sierpnia 2017 r. godz. 12:00 do dnia 10 sierpnia 2017 r. godz. 12:00.
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 10 lipca 2017 r. o godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 11 sierpnia 2017 r. o godz. 12:00.
 6. Poinformowanie kuratora oświaty przez dyrektora szkoły dla dorosłych za pośrednictwem organu prowadzącego o liczbie wolnych miejsc w szkole – w postępowaniu rekrutacyjnym do dnia 10 lipca 2017 r. godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym, nie później niż do dnia 11 sierpnia 2017 r. o godz. 12:00.

 

 • 2

Wykonanie zarządzenia powierza się wicekuratorowi oświaty.

 

 • 3

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Łodzi.

 

 • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.