Klauzula informacyjna dotycząca przekazania dokumentacji zawierające dane osobowe w związku z likwidacją szkoły.

zgodnie z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)

informujemy, że

  1. Administrator danych:

Administratorem danych osobowych w Szkole jest Dyrektor Jolanta Harasimiuk

  1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

kontakt z IOD: jakkub@kuszmider.com.pl

III. Cele przetwarzania danych:

  1. Dane przetwarzane będą w związku z likwidacją placówki na podstawie

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2018.0.996 )

  1. Odbiorca danych/ przekazanie danych.

Dokumentację zlikwidowanej szkoły publicznej przekazuje się organowi prowadzącemu szkołę, (Gminie Nowosolna) natomiast dokumentację przebiegu nauczania przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny (Kuratorium Oświaty w Łodzi)  w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji na podstawie art. 89 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2018.0.996 )

  1. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana/ uczniów dane będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa.

  1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do treści danych osobowych,

b)  sprostowania (poprawiania) w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne,

c)  żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy, dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane,

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,

e) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem

VII. Dane nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie zamierza

przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.