Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Wiaczyniu Dolnym

zwany dalej Administratorem.

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Jakub Kuszmider (kontakt@iszd.pl).

 1. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa oświatowego i przepisów szczególnych.

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów;

b) dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych;

c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 1. Posiada Pani/Pan prawo do:

  a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

       b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

       c) przenoszenia danych,

       d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

       e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana    danych osobowych, chyba, że ADO może przetwarzać dane na podstawie szczególnych przepisów prawa, tj.

 • przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia postępowania/ wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,

 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

 1. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

 2. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie ze szczególnymi przepisami.