PREAMBUŁA:

„Działać – rozlewać talent, energię, uczucie;

pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym.”

Władysław Stanisław Reymont  (1867 – 1925)

 

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

 

 • 1
 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 

            Gimnazjum – należy przez to rozumieć Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Wiączyniu            Dolnym;

 

            Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły;

 

            Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, organach: Samorządu Uczniowskiego,

            Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w Gimnazjum;

 

            Uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta  w Wiączyniu Dolnym oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów;

 

            Wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece          wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w gimnazjum;

 

            Organie prowadzącym gimnazjum – należy przez to rozumieć Gminę Nowosolna;

           

            Organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad gimnazjum – należy przez to           rozumieć Łódzkie Kuratorium Oświaty

 

 

 1. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego jest Łódzki Kurator Oświaty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział II

 

Podstawowe informacje o szkole

 

 

 • 2

Pełna nazwa szkoły brzmi: Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Wiączyniu Dolnym

 

 

 • 3

Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Wiączyniu Dolnym jest szkołą publiczną na podbudowie sześcioletniej szkoły podstawowej. Nauka w Gimnazjum trwa trzy lata i kończy się egzaminem gimnazjalnym. Gimnazjum zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie podstaw programowych.

 

 

 • 4

Organem prowadzącym Gimnazjum jest Gmina Nowosolna.

 

 

 • 5

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej i materiałowej Gimnazjum określa ustawa o finansach publicznych i ustawa o rachunkowości.

 

 

 • 6

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Łódzkie Kuratorium Oświaty.

 

 

 • 7
 1. Siedzibą Gimnazjum jest budynek w Wiączyniu Dolnym.

 

 1. Dokładny adres:

            Wiączyń Dolny 18

            Gmina Nowosolna

            92-701 Łódź

            tel./fax 42/648-40-74

            tel. 42/671-31-34

 

 

 • 8
 1. Gimnazjum na mocy Uchwały Rady Gminy Nowosolna Nr XXVII/181/04 z dnia 04 grudnia 2004 r. nosi imię Władysława Stanisława Reymonta, ma własny sztandar oraz nawiązujący

do tradycji ceremoniał.

 

 

 

 1. Gimnazjum posiada logo, jest ono znakiem eksponowanym na oficjalnych pismach:
 2. Gimnazjum posługuje się pieczęcią szkoły zgodnie z Zgodnie z Ustawą o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych z dnia 31 stycznia 1980 r. (tekst jednolity z 2005 r  Dz. U. nr 235, poz. 2000) Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych (Dz. U. z 1970 r. nr 47 poz. 316 ze zm.)

 

 1. Pieczęć urzędową z godłem w części środkowej umieszcza się tylko na dokumentach szczególnej wagi, tj. świadectwa, kopie świadectwa, legitymacje szkolne, akcie nadania stopnia n-la kontraktowego.

 

 1. Organ prowadzący może zmienić imię Gimnazjum na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej oraz przedstawicieli rodziców i uczniów. Imię Gimnazjum powinno być związane z kierunkiem pracy wychowawczej lub dydaktycznej tegoż Gimnazjum.

 

 

 • 9
 1. Nauka w Gimnazjum jest obowiązkowa. Obowiązek szkolny trwa do ukończenia Gimnazjum,

nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Uczeń, który ukończył 18 rok życia, zostaje skreślony z listy uczniów. W takim przypadku uczeń może zwrócić się z pisemną prośbą

do Dyrektora Gimnazjum o zgodę na dokończenie cyklu kształcenia. Dyrektor może nie wyrazić zgody, w szczególności jeżeli:

 

 1. a) uczeń jest zagrożony oceną niedostateczną z jakiegokolwiek przedmiotu,

 

 1. b) liczba jego nieusprawiedliwionych nieobecności daje podstawę do nieklasyfikowania, grozi mu naganna ocena z zachowania.

 

 

 • 10

Czas rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych oraz przerw i ferii określa Minister Edukacji Narodowej i Sportu w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

 

 • 11
 1. Do realizacji celów statutowych Gimnazjum posiada:

           

 1. a) sale lekcyjne,

           

 1. b) pracownię komputerową,

           

 1. c) pracownię chemiczną,

 

 1. d) pracownię ekologiczną
 2. e) salę gimnastycznę z zapleczem sanitarnym,

           

 1. f) bibliotekę,

           

 1. g) gabinet pedagoga szkolnego,

           

 1. h) gabinet pielęgniarki szkolnej,

           

 1. i) świetlicę,

           

 1. j) zaplecze kuchenne,

           

 1. k) szatnie,

           

 1. l) pomieszczenie dla administracji i obsługi,

           

            ł) boisko trawiaste,

           

 1. m) boisko „Orlik” z odpowiednim zapleczem,

           

 1. n) budynek gospodarczy.

 

 

 • 12

Na terenie Gimnazjum mogą działać związki zawodowe. Ich funkcjonowanie jest regulowane ustawą o związkach zawodowych.

 

 

 • 13
 1. W Gimnazjum mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem jest:

 

 1. a) działalność opiekuńczo – wychowawcza;

 

 1. b) ubogacanie form działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej szkoły.

 

 1. Zgodę na podjęcie działalności przez podmioty wymienione w§ 12 wyraża Dyrektor Gimnazjum w porozumieniu z Radą Rodziców, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności.

 

 

 • 14

Przy Gimnazjum działa Uczniowski Klub Sportowy, posiadający własny statut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział III

 

Cele i zadania gimnazjum

 

 

 • 15
 1. Kształcenie i wychowanie w Gimnazjum ma na celu wszechstronny rozwój uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym.

 

 1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

 

 1. a) umożliwia zdobywanie wiedzy zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi

            i edukacyjnymi oraz predyspozycjami uczniów;

 

 1. b) stwarza uczniom z różnorodnymi dysfunkcjami możliwość optymalnego rozwoju

            i samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie;

 

 1. c) sprawuje opiekę nad uczniami uzdolnionymi;

 

 1. d) kształtuje postawy wychowawcze wynikające z programu wychowawczego szkoły;

 

 1. e) wspiera uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia oraz planowania kariery zawodowej;

 

 1. f) sprawuje opiekę nad uczniami pozostającymi w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;

 

 1. g) wspomaga wychowawczą rolę rodziny;

           

 1. h) kształtuje postawę samodzielności;

 

 1. i) kształtuje wrażliwość w dziedziny kultury i sztuki;

 

 1. j) podtrzymuje tożsamość narodową, językową, religijną, etniczną, regionalną;

 

 1. k) rozwija zainteresowania uczniów;

 

 1. l) kreuje środowisko, w którym uczeń ma możliwość wszechstronnego rozwoju;

 

            ł) rozpoznaje zagrożenia i podejmuje współpracę z rodzicami uczniów dotkniętych          problemem;

 

 1. m) inspiruje przy podejmowaniu decyzji o dalszym kształceniu.

 

 

 

 

 • 16
 1. Zadania, o których mowa w § 15 są realizowane we współpracy z :

 

 1. a) rodzicami i opiekunami prawnymi uczniów;

 

 1. b) Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną: w zakresie pomocy uczniom w diagnozie przyczyn problemów dydaktycznych, wychowawczych;

 

 1. c) Sądem Rejonowym w Łodzi: w przypadku postępujących objawów demoralizacji sprawa ucznia kierowana jest do Sądu Rejonowego w Łodzi-Widzewie, V Wydział       

 

 1. d) Komendą Powiatową Policji w Koluszkach: w zakresie wspólnej realizacji programów edukacyjnych zwiększających bezpieczeństwo uczniów w szkole i w przypadku naruszenia       prawa w szkole i poza terenem szkoły;

 

 1. e) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie realizując obowiązek zgłaszania do PCPR bieżących problemów wychowawczych;

 

 1. f) Ośrodkiem Pomocy Społecznej: w zakresie diagnozowania sytuacji rodzinnej i bytowej uczniów oraz organizowania im pomocy.

           

 1. g) Poradnią Terapii Uzależnień i Współuzależnienia poprzez koordynowanie

            i organizowanie pomocy dla uczniów zagrożonych uzależnieniem;

 

 1. h) Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez wspólną             realizację programów profilaktycznych i organizowanie szkoleń dla uczniów        i nauczycieli;

 

 1. i) Samorządem Gminy Nowosolna;

 

 1. j) wolontariuszami.

 

 

 • 17

Zadania wynikające z Ustawy o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych szkoła realizuje poprzez:

 

1.działalność dydaktyczną czyli:

 

 1. a) prowadzenie zajęć edukacyjnych zgodnie z obowiązującymi planami nauczania;

 

 1. b) przygotowanie szkolnych zestaw programów nauczania i realizację podstawy programowej;

 

 1. c) opracowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania;

 

 1. d) dokumentowanie przebiegu nauczania w formie dzienników lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz arkuszy ocen;
 2. e) zapewnienie warunków nauki uczniom o specjalnych potrzebach; szkoła jest dostosowana dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo;

 

 1. f) organizowanie różnych form zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na wszechstronny rozwój ucznia:

 

 1. organizowanie:

 

 1. a) uroczystości o charakterze patriotycznym;

 

 1. b) nauczania indywidualnego zgodnie z odrębnymi przepisami;

 

 1. c) indywidualnego toku nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami;

           

 1. d) zajęć wspomagających uczniów z dysfunkcjami;

           

 1. e) wycieczek i imprez;

 

 1. f) systemu doradztwa zawodowego;

 

 1. g) sprawowanie opieki pedagogicznej i psychologicznej zgodnie z odrębnymi przepisami;

 

 1. h) umożliwienie uczniom wykonanie projektu gimnazjalnego:

 

 1. h) 1. uczniowie Gimnazjum mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu gimnazjalnego, którego wynik jest odnotowany na świadectwie ukończenia         ˛                      szkoły             zgodnie z przepisami prawa oświatowego;

 

 1. h) 2. uczeń ma obowiązek wykonania jednego projektu w trzyletnim cyklu             kształcenia;

 

 1. h) 3. w przypadku szczególnego zainteresowania w realizację projektów mogą                           włączyć się również uczniowie klas pierwszych;

                       

 1. h) 4. projekty edukacyjne realizowane są w grupach klasowych

                        lub międzyoddziałowych;

 

 1. h) 5. udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania, zgodnie z zasadami             ustalonymi w WSO;

 

 1. h) 6. w przypadku udziału w kilku projektach uczeń może zdecydować o wyborze             projektu, który będzie wpisany na świadectwie ukończenia Gimnazjum w terminie

                        do 15 czerwca w ostatnim roku nauki w Gimnazjum;

 

 1. h) 7. w uzasadnionych przypadkach szkoła może zwolnić ucznia z realizacji projektu             edukacyjnego;

 

 1. h) 8. projekt kończy publiczna prezentacja, której ramy oraz termin winny być             określone przez opiekuna projektu w porozumieniu z Dyrektorem Gimnazjum;
 2. h) 9. ocena udziału ucznia w projekcie kończy się stwierdzeniem uogólniającym:

                        „uczestniczył”/ „nie uczestniczył” w realizacji projektu, a ocenę ustala opiekun                            projektu;

 

 1. h) 10.udział ucznia w realizacji projektu może podlegać bieżącemu ocenianiu

                        z przedmiotu, zaś kryteria takiego oceniania oraz wpływ uzyskanych ocen

                        na ocenę klasyfikacyjną uwzględnione zostały w zasadach oceniania                                            przedmiotowego;

 

 1. i) nad realizacją konkretnego projektu czuwa opiekun projektu. Jego zadania to:

 

 1. i) 1. omówienie tematu i celu projektu z uczniami, podanie liczebności grupy,             ustalenie czasu trwania;

                       

 1. i) 2. projektu z uczniami oraz zasad konsultacji;

                       

 1. i) 3. przygotowanie dokumentacji i zapoznanie uczniów z zasadami jej prowadzenia;

                       

 1. i) 4. czuwanie nad prawidłowym przebiegiem projektu;

                       

 1. i) 5. organizowanie opieki nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji;

                       

 1. i) 6. pomoc uczniom na każdym etapie realizacji projektu;

                       

 1. i) 7. ocena projektu;

                       

 1. i) 8. komunikacja z wychowawcą ucznia n t. jego udziału w projekcie.

 

 

 • 18
 1. Gimnazjum wspomaga wychowawczą rolę rodziny.

 

 1. Zadania wychowawcze są realizowane w oparciu o Program Wychowawczy przygotowywany na trzyletni cykl kształcenia. Realizacja zadań jest opracowywana na dany rok szkolny jako aneks do w/w Programu.

 

 1. W wyniku realizacji Programu Wychowawczego kształci się w uczniach:

 

 1. a) planowanie procesu uczenia i osobistego rozwoju;

 

 1. b) rozróżnianie świata wartości i norm społecznych;

 

 1. c) samoocenę;

           

 1. d) określanie potrzeb własnych;

 

 1. e) asertywności i podejmowanie decyzji;

 

 1. f) wyrażanie opinii i umiejętność rozwiązywania konfliktów;

 

 1. g) odnajdywanie się w grupie społecznej.

 

 1. Częścią składową Programu Wychowawczego jest tematyka zajęć dot. orientacji i poradnictwa zawodowego, który służy wspieraniu uczniów w świadomym wyborze dalszej drogi kształcenia.

 

 1. Szkoła organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną:

 

 1. a) uczniom – w formie zajęć: korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno- wyrównawczych, zajęć rozwijających uzdolnienia, porad i konsultacji, warsztatów i szkoleń,

 

 1. b) rodzicom i nauczycielom – w postaci porad i konsultacji oraz warsztatów i szkoleń.

 

 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno–pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

 1. Pomocy psychologiczno–pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz doradztwa zawodowego

 

 

 • 19

1.Gimnazjum realizuje swoją działalność opiekuńczą poprzez respektowanie przepisów bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki, które dotyczą szkół.

 

2.Dla zapewnienia poczucia bezpieczeństwa:

 

 1. a) plan ewakuacji szkoły umieszczony jest w widocznym miejscu, z łatwym do niego dostępem, droga ewakuacji jest oznaczona wyraźnie i w sposób trwały;

           

 1. b) teren szkoły jest ogrodzony,

 

 1. c) w budynku szkoły oraz na zewnątrz zainstalowany jest monitoring,

 

 1. d) pokój nauczycielski, pokój nauczycieli wychowania fizycznego wyposażone       są w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję

            udzielania tej pomocy,

 

 1. e) nauczyciele podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

 

 1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w gimnazjum sprawują:

 

 1. a) podczas zajęć edukacyjnych i dodatkowych – nauczyciele je prowadzący,

 

 1. b) podczas przerw – nauczyciele pełniący dyżury, wg ustalonego harmonogramu dyżurów;

 

 1. c) w świetlicy szkolnej – nauczyciele oddelegowani do tej opieki przez Dyrektora szkoły.

 

 1. Zasady pełnienia dyżurów określa regulamin dyżurów nauczycielskich, który stanowi odrębny dokument. Plan dyżurów nauczycielskich ustala zastępca dyrektora szkoły lub wyznaczony nauczyciel, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć i możliwości kadrowe.

 

 1. W razie bezwzględnej konieczności opuszczenia miejsca dyżuru nauczyciel prosi o zastępstwo innego nauczyciela, który wtedy przejmuje pełną odpowiedzialność za powierzonych uczniów.

 

 1. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Gimnazjum, w tym w trakcie wycieczek sprawują wyznaczeni nauczyciele oraz za zgodą Dyrektora, inne osoby dorosłe – rodzice.

 

 1. Zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły:

 

 1. a) przy wyjściu z uczniami poza teren szkoły, w granicach miejscowości opiekę sprawuje         przynajmniej jeden nauczyciel, dla grupy 30 uczniów;

           

 1. b) przy wyjeździe zorganizowanym środkiem lokomocji z uczniami poza miejscowość, która jest siedzibą gimnazjum opiekę na grupą 15 uczniów sprawuje jeden nauczyciel;

 

 1. c) na wycieczce rowerowej 7 uczestnikami opiekuje się jedna osoba dorosła;

 

 1. d) podczas przejazdów koleją 10 uczestnikami opiekuje się jedna osoba dorosła;

 

 1. e) w przypadku wyjazdu na wycieczkę wielodniową ilość uczestników przypadająca na jednego opiekuna  regulują odrębne przepisy danej wycieczki;

 

 1. f) Dyrektor lub jego zastępca zatwierdza każdorazowo plan wycieczki i kilkugodzinnego wyjścia poza teren szkoły.

 

 1. Uczniom, którzy z przyczyn losowych wymagają stałej lub doraźnej opieki, szkoła udziela pomocy w miarę posiadanych środków, w formach:

           

 1. a) doraźnej pomocy materialnej;

           

 1. b) pomocy pedagoga i psychologa;

 

 1. c) organizowania kiermaszów, samopomocy koleżeńską itp.

 

 

 • 20

Profilaktyka w Gimnazjum realizowana jest w oparciu o Program Profilaktyki, przygotowywanym na trzyletni cykl kształcenia:

 

 1. Działania profilaktyczne realizowane są na zajęciach dydaktycznych, godzinach wychowawczych oraz zajęciach specjalnie na ten cel przeznaczonych w szkole i poza nią.

 

 1. Tematyka zajęć profilaktycznych skierowana jest do uczniów, rodziców oraz nauczycieli.

 

 1. Działania profilaktyczne realizowane są w czterech obszarach:

           

 1. a) promocja zdrowia;

           

 1. b) kształtowanie postaw społecznych wśród młodzieży;

 

 1. c) eliminowanie agresji i przemocy;

 

 1. d) motywowanie do nauki.

 

 

 

Rozdział IV

 

Organy pracy szkoły

 

IV.1. Zagadnienia podstawowe

 

 

 • 21

Zadania i kompetencje organu prowadzącego oraz sprawującego nadzór nad Gimnazjum określają odrębne przepisy.

 

 

 • 22

Organami gimnazjum są:

 

 1. a) Dyrektor Gimnazjum;

 

 1. b) zastępca dyrektora;

 

 1. c) Rada Pedagogiczna;

 

 1. d) Samorząd Uczniowski;

 

 1. e) Rada Rodziców.

 

 

 • 23
 1. Gimnazjum kieruje Dyrektor szkoły.

 

 1. Funkcję swoją sprawuje przy pomocy zastępcy dyrektora oraz osób zajmujących inne stanowiska funkcyjne czasowe lub stałe.

 

 

 • 24

1.Rada Pedagogiczna Gimnazjum jest kolegialnym organem w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 

 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy zatrudnieni w Gimnazjum nauczyciele.

 

3.Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane.

 

 

 • 25
 1. Działające w Gimnazjum organy ściśle ze sobą współpracują. Konsultacje koordynuje Dyrektor.

 

 1. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego, jeżeli są one niezgodne z przepisami prawa – wyznaczając termin na sporządzenie poprawek.

 

 1. O wstrzymaniu wykonania uchwał Dyrektor informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

 1. W przypadku uchwał niezgodnych z prawem uchylenie ich przysługuje również Łódzkiemu Kuratorowi,

 

 1. Po upływie terminu na wprowadzenie poprawek wyznaczonym przez Dyrektora, uchwała traci moc w części objętej zastrzeżeniami dyrektora.

 

 1. Sprawy sporne między organami rozstrzyga Dyrektor.

 

 1. Organy szkoły mają swobodę działania w ramach swoich kompetencji.

 

 

 1. 2. Dyrektor szkoły

 

 

 • 26
 1. Dyrektora Gimnazjum powołuje i odwołuje organ prowadzący.

 

 1. Postępowanie w sprawach, o których mowa w § 26 ust. 1, określają odrębne przepisy.

 

 

 • 27

Głównym zadaniem Dyrektora Gimnazjum jest stworzenie jak najlepszych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.

 

 

 • 28

Do kompetencji Dyrektora należy:

 

 1. w dziedzinie działań podstawowych:

 

 1. a) reprezentowanie szkoły w kontaktach zewnętrznych;

 

 1. b) sprawowanie opieki nad uczniami oraz organizowanie warunków optymalnego rozwoju psychofizycznego uczniów i nadzorowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych;

 

 1. c) odpowiadanie za właściwą organizację i przebieg egzaminów przeprowadzanych w szkole;

           

 1. d) występowanie do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innego Gimnazjum w przypadkach określonych w Statucie;

           

 1. e) decydowanie w sprawach przyjęć uczniów i zmian oddziałów przez uczniów;

           

 1. f) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych
  w szkole;

 

 1. g) realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie;

 

 1. h) nadzorowanie realizowania i dokumentowania przez nauczycieli ścieżek awansu zawodowego;

           

 1. i) egzekwowanie przestrzegania Statutu;

 

 1. j) zapoznanie Rady Pedagogicznej, z ogólnymi wnioskami z nadzoru pedagogicznego oraz przekazanie informacji o działalności szkoły do organu prowadzącego Gimnazjum;

           

 1. k) informowanie Rady Rodziców o działaniach Gimnazjum;

           

 1. l) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowionych

 

            ł) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji          praktyk studenckich;

 

 1. m) wykonywanie inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

 

 1. w dziedzinie organizacyjnej:

           

 1. a) przygotowanie projektów planów pracy Gimnazjum;

 

 1. b) opracowanie arkusza organizacyjnego Gimnazjum;

 

 1. c) zatwierdzenie tygodniowego rozkładu zajęć;

 

 1. d) podanie do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca, szkolnego zestawu podręczników, które będą obowiązywały od początku następnego roku szkolnego;

 

 1. e) stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy i stowarzyszeń, których celem  jest działalność dydaktyczna, wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form     działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;

           

 1. f) dopuszczenie do użytku programów nauczania;

 

 1. w dziedzinie finansowej:

           

 1. a) przygotowanie planu finansowego Gimnazjum, opiniowanego przez Radę Pedagogiczną oraz tworzonego w konsultacji z Radą Rodziców;

 

 1. b) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;

 

 1. c) czuwanie nad realizacją planu finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi gospodarki finansowej szkół;

 

 1. w dziedzinie administracyjnej:

 

 1. a) nadzorowanie pracy działu administracyjno – gospodarczego Gimnazjum;

 

 1. b) troska o dbałość i ubogacanie szkoły w środki dydaktyczne, sprzęt szkolny i multimedialny;

           

 1. c) nadzorowanie sekretariatu Gimnazjum;

 

 1. d) organizowanie prac konserwacyjno – remontowych i inwentaryzacji mienia szkolnego.

 

 1. w dziedzinie BHP :

           

 1. a) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom i pozostałym pracownikom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

 

 1. b) nadzór nad przestrzeganiem przez społeczność szkolną zasad BHP.

 

 

 • 29
 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu dla zatrudnionych w Gimnazjum nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

 

 1. Dyrektor w związku z § 29 ust.1:

           

 1. a) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników;

 

 1. b) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom gimnazjum;

 

 1. c) konsultując z Radą Pedagogiczną przygotowuje wnioski w sprawach odznaczeń, nagród
  i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Gimnazjum;

 

 1. d) określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy;

 

 1. e) konsultuje z zakładowymi organizacjami związkowymi, decyzje dotyczące zagadnień ustalonych odrębnymi przepisami:          

                       

 1. e) 1. zasad i kryteriów oceny pracy nauczycieli;

 

 1. e) 2. regulaminu pracy, nagradzania pracowników Gimnazjum;

                       

 1. e) 3. regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

           

 1. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku szkolnego, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

 

 1. Dyrektor szkoły może powołać zespół doradczy do realizacji określonych zadań.

 

 1. Skład zespołu doradczego ustala Dyrektor.

 

 

 • 30

 

 1. Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

 

 1. Zadania związane z pełnieniem tej funkcji określa Regulamin działalności Rady Pedagogicznej, który stanowi odrębny dokument.

 

 1. W realizowaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem Uczniowskim.

 

 1. Dyrektor współdziała:

 

 1. a) z Radą Pedagogiczną poprzez:

           

 1. a) 1. codzienny kontakt z nauczycielami;

           

 1. a) 2. posiedzenia Rad Pedagogicznych;

           

 1. a) 3. współpracę z zespołami;

           

 1. a) 4. bieżące komunikaty w formie pisemnej lub ustnej;

 

 

 1. b) z rodzicami poprzez:

           

 1. b) 1. posiedzenia Prezydium Rady Rodziców;

           

 1. b) 2. wspólne działań dla dobra uczniów i Gimnazjum;

           

 1. b) 3. spotkania w czasie uroczystości szkolnych;

           

 1. b) 4. formułowanie odpowiedzi na wnioski rodziców;

 

 1. c) z Samorządem Uczniowskim poprzez:

 

 1. c) 1.spotkania Samorządu Uczniowskiego;

           

 1. c) 2. codzienny kontakt z uczniami;

           

 1. c) 3. komunikaty ustne lub pisemne.

 

 

 • 31

Podczas nieobecności Dyrektora szkoły jego obowiązki przejmuje zastępca dyrektora szkoły         lub inny nauczyciel tej szkoły, wyznaczony przez organ prowadzący.

 

 

 

 1. 3. Stanowiska kierownicze

 

 

 • 32
 1. W Gimnazjum funkcjonują dwa stanowiska kierownicze wspomagające pracę Dyrektora: zastępca dyrektora szkoły, sekretarz szkoły

 

 1. Powierzenie tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje Dyrektor, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej.

 

 1. Warunkiem wyrażenia przez organ prowadzący zgody na utworzenie stanowiska, o którym mowa w § 32, ust.1 są możliwości finansowe.

 

 1. Szczegółowy przydział obowiązków dla zastępcy dyrektora znajduje się w teczce akt osobowych nauczyciela zatytułowany”Zakres zadań i obowiązków zastępcy dyrektora szkoły”.

 

 

 • 33
 1. Zadania zastępcy dyrektora szkoły:

 

 1. a) opracowuje tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych;

 

 1. b) nadzoruje opracowanie planu dyżurów nauczycielskich przez wyznaczonego nauczyciela;

 

 1. c) organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli;

 

 1. d) kontroluje dokumentację szkolną;

 

 1. e) troszczy się o przebieg inwentaryzacji mienia szkolnego;

 

 1. f) wykonuje inne zadania zlecone przez Dyrektora szkoły;

 

 1. g) wspólnie z Dyrektorem sprawuje nadzór pedagogiczny;

 

 1. h) współpracuje z pedagogiem i psychologiem szkolnym.

 

 

 

 1. 4. Rada Pedagogiczna

 

 

 • 34

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji statutowych zadań szkoły dotyczą kształcenia, wychowania i opieki.

 

 

 • 35
 1. Radę Pedagogiczną tworzą Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Gimnazjum.

 

 1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły.

 

 

 • 36
 1. Rada Pedagogiczna obraduje na zebraniach.

 

 1. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku zebrania.

 

 1. W szczególnych sytuacjach zebrania Rady Pedagogicznej może poprowadzić zastępca dyrektora szkoły na jego polecenie.

 

 1. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie, w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.

 

 1. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, z inicjatywy przewodniczącego Rady Pedagogicznej, na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

 

 1. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek członków Rady.

 

 1. Rada Pedagogiczna ustala Regulamin swojej działalności.

 

 1. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

 

 1. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

 

 

 • 37

 

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

 

 1. Zatwierdzanie:

           

 1. a) planu pracy szkoły;

           

 1. b) Wewnątrzszkolnego System Oceniania;

 

 1. c) Programu Rozwoju Szkoły; (długoterminowy i roczny);

 

 1. d) sposób wykorzystania wniosków z nadzoru pedagogicznego;

 

 1. e) wniosków stałych i doraźnych komisji powołanych przez Radę;

           

 1. f) wniosków wychowawców klas i innych pracowników szkoły w sprawie przyznawania uczniom nagród i wyróżnień oraz udzielania kar;

 

 1. g) kandydatury ucznia do wniosku o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów;

 

 1. h) planu organizacyjnego doskonalenia zawodowego nauczycieli;

 

 1. i) nowelizacji dotyczących jej własnej pracy.

 

 1. Podejmowanie uchwał w sprawie:

           

 1. a) wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

 

 1. b) w sprawach skreślenia z listy uczniów szkoły;

 

 1. c) innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

 

 1. d) zmian wprowadzanych do Statutu szkoły.

 

 1. Wyrażanie zgody na:

 

 1. a) egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach;

 

 1. b) egzaminy poprawkowe z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

 

 1. c) warunkowe promowanie do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

 1. Przedstawienie Kuratorowi Oświaty wniosku o przyznanie uczniowi stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

 1. Opiniowanie:

 

 1. a) powierzenie stanowiska Dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo      do konkursu nikt się nie zgłosił;

 

 1. b) przedłużenie powierzenia stanowiska Dyrektora szkoły;

 

 1. c) powierzenie stanowiska zastępcy dyrektora szkoły lub innego stanowiska kierowniczego w szkole;

 

 1. d) odwoływanie osób ze stanowisk kierowniczych;

 

 1. e) Programu Profilaktycznego;

 

 1. f) Programu Wychowawczego;

 

 1. g) szkolnego programu nauczania – programy nauczania zaproponowane przez nauczycieli dyrektorowi szkoły, przed dopuszczeniem ich do użytku w szkole jako szkolny zestaw            programów nauczania;

 

 1. h) organizacji pracy szkoły;

 

 1. i) tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

 

 1. j) planu wykorzystania środków finansowych, w ramach przyznanych szkole limitów;

 

 1. k) wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń i innych wyróżnień;

 

 1. l) ustaleń dotyczące dodatkowych dni wolnych od zajęć;

 

            ł) zezwoleń na indywidualny program lub tok nauczania;

 

 1. m) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania;

 

 1. n) dopuszczenie do użytku w szkole programu nauczania ogólnego;

           

 1. o) wniosków Dyrektora dotyczące kryteriów oceny wyników pracy;

 

 1. p) planu pracy Samorządu Uczniowskiego;

 

 1. r) propozycji Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,       wychowawczych i opiekuńczych;

 

 1. s) wniosków zgłoszonych przez Dyrektora w innej niż wymienione sprawie.

 

 • 38

Uchwały Rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

 

 

 • 39
 1. Rada Pedagogiczna:

 

 1. a) przygotowuje projekt statutu szkoły, jak również jego zmiany;

 

 1. b) może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela      ze stanowiska dyrektora szkoły lub innego stanowiska kierowniczego w szkole;

 

 1. c) może wystąpić z wnioskiem o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez          uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;

 

 1. d) podejmuje decyzje w sprawie wyrażenia zgody (na wniosek innych organów) na wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;

 

 1. e) wyraża opinię w sprawie wzoru jednolitego stroju oraz określenia sytuacji, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga jednolitego stroju;

 

 1. f) wydaje opinię w sprawie ustalenia oceny pracy przez Dyrektora szkoły;

 

 1. g) dokonuje analizy osiągnięć edukacyjnych ucznia niepełnosprawnego co do przedłużenia okresu nauki;

 

 1. h) wnioskuje o powołanie przewodniczącego zespołu przedmiotowego lub innego zespołu problemowo-zadaniowego;

 

 1. i) wybiera swojego przedstawiciela do zespołu, rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;

           

 1. j) wybiera swojego przedstawiciela do Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora szkoły.

 

 

 

 

 

 

 1. 5. Rada Rodziców

 

 

 • 40
 1. W Gimnazjum działa Rada Rodziców, która stanowi reprezentację ogółu rodziców uczniów.

 

 1. Szczegółowe zasady działalności Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców. Ustala on między innymi:

 

 1. a) kadencję;

           

 1. b) organa Rady, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji;

 

 1. c) wewnętrzną strukturę i tryb pracy;

 

 1. d) zasady wydatkowania funduszy;

 

 1. e) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady.

 

 1. Regulamin, o którym mowa w § 40 ust. 2, uchwalany przez Radę Rodziców nie może być sprzeczny ze Statutem.

 

4.Rada Rodziców występuje do dyrektora szkoły, innych organów szkoły, organu prowadzącego
i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw szkoły.

 

 1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców jest zebranie rodziców oddziału.

 

 1. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów jednego oddziału.

 

 

 • 41
 1. Kompetencje Rady Rodziców:

 

 1. a) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczego, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do            uczniów, realizowanego przez nauczycieli;

 

 1. b) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Profilaktyki, dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie           treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i            rodziców.

 

 1. c) występowanie do Dyrektora gimnazjum, Rady Pedagogicznej z wnioskami i sprawami dotyczącymi Gimnazjum;

           

 1. d) inicjowanie i organizowanie pomocy rodziców dla Gimnazjum:

 

 1. e) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców, prowadzenie działalności celem pozyskania środków finansowych z innych źródeł i przeznaczanie ich na potrzeby gimnazjum; zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin Rady.

 

 1. f) środki, o których mowa w § 41 ust.1, pkt e) są przechowywane na wydzielonym rachunku bankowym; zasady ich wydatkowania określa Regulamin Rady Rodziców;

 

 1. g) opiniowanie:
 2. g) 1. programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania             szkoły;

 

 1. g) 2. szkolnych zestawów programów nauczania o dopuszczenie do użytku w szkole             programu nauczania ogólnego;

 

 1. g) 3. projektu planu finansowego gimnazjum składanego przez Dyrektora szkoły;

 

 1. g) 4. wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania;

 

 1. g) 5. podjęcia w szkole działalności stowarzyszeń lub innych organizacji;

 

 1. g) 6. pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego za okres stażu.

 

 1. h) delegowanie przedstawicieli do prac w innych organach m. in. wybieranie dwóch przedstawicieli w głosowaniu tajnym do składu Komisji Konkursowej na Dyrektora szkoły;

 

 1. i) wnioskuje o dokonanie oceny pracy nauczyciela;

 

 1. j) może wystąpić z wnioskiem o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;

 

 1. k) podejmuje decyzję w sprawie wyrażenia zgody (na wniosek innych organów) na wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;

 

 1. l) uzgadnia wzór jednolitego stroju do noszenia przez uczniów na terenie szkoły;

 

            ł) proponuje formy realizacji czwartej godziny wychowania fizycznego.

 

 

 

 1. 6. Samorząd Uczniowski

 

 

 • 42

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Gimnazjum.

 

 

 • 43
 1. Samorząd Uczniowski jest współgospodarzem szkoły, przedstawicielem i rzecznikiem młodzieży.

 

 1. Organy Samorządu Uczniowskiego:

 

 1. a) zarząd,

 

 1. b) rady klasowe.

 

 1. Przewodniczący reprezentuje organy Samorządu Uczniowskiego, w szczególności wobec organów gimnazjum.

 

 1. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. Zasady wyboru i działania organów Samorządu określa regulamin Samorządu Uczniowskiego.

 

 1. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem.

 

 1. Nad prawidłowością i trybem pracy Samorządu Uczniowskiego czuwa opiekun SU, który współpracuje z Dyrektorem szkoły.

 

 

 • 44

Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego należy:

 

 1. a) uchwalanie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego;

 

 1. b) sporządzanie i przedstawianie Radzie Pedagogicznej wniosków o przyznanie uczniom stypendium Prezesa Rady Ministrów;

 

 1. c) opiniowanie Programu Wychowawczego.

 

 

 • 45

Dyrektor troszczy się o zapewnienie warunków pracy Samorządu Uczniowskiego.

 

 

 • 46
 1. Samorząd Uczniowski ma prawo przedstawić Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie dotyczące:

 

 1. a) prawa do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

 

 1. b) prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

 

 1. c) prawa do organizacji życia szkolnego;

 

 1. d) prawa do redagowania i wydawania gazety szkolnej;

 

 1. e) prawa organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu                          z dyrektorem;

           

 1. f) prawa wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

 

 1. Samorząd Uczniowski na wniosek dyrektora opiniuje pracę nauczyciela.

 

 1. Samorząd Uczniowski może wystąpić z wnioskiem o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.

 

 1. Samorząd Uczniowski wyraża opinię w sprawie wniosku Dyrektora szkoły o wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju oraz w sprawie wzoru tego stroju.

 

 

 

 1. 7. Zasady współdziałania organów szkoły

oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi

 

 

 • 47
 1. Zasady współdziałania organów szkoły są następujące:

 

 1. a) każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działania powinny być uchwalone nie później niż do końca września. Kopie dokumentów przekazane są            Dyrektorowi szkoły, aby każdy organ szkoły miał do nich dostęp;

 

 1. b) każdy organ szkoły po analizie planów działania pozostałych organów może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów szkoły, proponując swoją opinię lub stanowisko            w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego;

 

 1. c) organy szkoły mogą zapraszać na swoje zebrania przedstawicieli innych organów;

 

 1. d) uchwały organów szkoły podaje się do ogólnej wiadomości w szkole w formie ustalonej przez Dyrektora.

 

 1. Na wniosek dwóch organów lub Dyrektora szkoły może zostać zwołane zebranie nadzwyczajne wszystkich organów szkoły.

 

 1. W przypadku nierespektowania uprawnień któregokolwiek organu przez pozostałe, jego reprezentanci mogą złożyć pisemne zażalenie bezpośrednio do organu naruszającego ich statutowe uprawnienia i oczekiwać odpowiedzi w ciągu 14 dni.

 

 1. Jeśli organ odwołujący się nie otrzyma odpowiedzi po upływie wyznaczonego terminu lub, jeśli nie jest ona zadowalająca, może się odwołać do Dyrektora Szkoły celem rozstrzygnięcia sporu z zastrzeżeniem, że Dyrektor nie jest stroną w sporze.  

 

 1. Spory powstałe między organami są rozwiązywane w drodze negocjacji między stronami. W sytuacja trudnych spory między organami szkoły rozstrzyga Dyrektor po konsultacji z komisją rozjemczą. Rozstrzygnięcia jego są ostateczne. Dyrektor jest odpowiedzialny za rozwiązywanie sporów między organami szkoły.

 

 1. Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.

 

 1. Organy szkoły działają na zasadach partnerskich, ściśle współpracując i wymieniając informacje o podejmowanych działaniach i decyzjach poprzez bezpośredni kontakt ich przedstawicieli lub wzajemne uczestnictwo w zebraniach.

Rozdział V

 

Organizacja gimnazjum

 

 1. 1. Planowanie działalności gimnazjum

 

 

 • 48

Organizację roku szkolnego, w szczególności termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych i ferii szkolnych, określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw oświaty.

 

 

 • 49
 1. Podstawę organizacji pracy Gimnazjum na każdy rok szkolny tworzą:

 

 1. a) arkusz organizacji Gimnazjum;

 

 1. b) tygodniowy rozkład zajęć;

 

 1. c) szkolny zestaw programów nauczania;

 

 1. d) szkolny zestaw planów nauczania;

 

 1. e) Program Wychowawczy;

 

 1. f) Program Profilaktyki;

 

 1. g) Długoterminowy Program Rozwoju Szkoły;

 

 1. h) Roczny Program Rozwoju Szkoły.

 

 

 • 50
 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Gimnazjum opracowany przez Dyrektora Gimnazjum, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku.

 

 1. Arkusz organizacji Gimnazjum zatwierdza organ prowadzący szkołę po zaopiniowaniu go przez Radę Pedagogiczną, organ nadzoru pedagogicznego oraz związki zawodowe do dnia 30 maja danego roku.

 

 1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktyczno – wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy i nauki.

 

 1. W arkuszu organizacji Gimnazjum zamieszcza się:

 

 1. a) liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

           

 1. b) podstawowe dane o pracownikach:

                       

 1. b) 1. staż pracy;

                       

 1. b) 2. kwalifikacje;

                       

 1. b) 3. stopień awansu zawodowego;

 

 1. c) ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący gimnazjum;

 

 1. d) przydział godzin dla nauczycieli;

 

 1. e) rozdysponowanie godzin do dyspozycji Dyrektora szkoły.

 

 1. Dyrektor zleca opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych po zatwierdzeniu przez organ prowadzący arkusza organizacyjnego. Jest to zadanie do wykonania przez zastępcę dyrektora szkoły.

 

 

 • 51

Zasady tworzenia, treść i sposób realizacji planu finansowego Gimnazjum określają odrębne przepisy.

 

 

 • 52
 1. Podstawową jednostką organizacyjną Gimnazjum jest oddział klasowy zwany wymiennie klasą.

 

2.Uczniowie danej klasy w roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych szkolnym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów         dla danego oddziału, dopuszczonych do użytku szkolnego.

 

 1. Podział uczniów na grupy uzależniony jest od możliwości finansowych i decyzji organu prowadzącego oraz wielkości sal i pomieszczeń dydaktycznych.

 

 1. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej, dotyczy: nauki języka obcego, informatyki, wychowania fizycznego.

 

 1. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i po uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady realizacji niektórych zajęć np.: zajęć wyrównawczych, specjalistycznych, nauczania języków obcych, elementów informatyki, wychowania fizycznego, kół zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.

 

 1. Liczbę uczniów w zespole międzyoddziałowym określa organ prowadzący szkołę.

 

 1. W nauczaniu informatyki dzieli się klasę na grupy, tak aby jeden uczeń korzystał z jednego stanowiska komputerowego.

           

 1. Nauczanie wychowanie do życia w rodzinie, podział na grupy regulują odrębne przepisy dotyczące tego przedmiotu.

 

 1. Organizację nauki religii i etyki regulują odrębne przepisy.

 

 1. Wszyscy uczniowie mają prawo do korzystania z zajęć pozalekcyjnych zgodnie z zainteresowaniami i predyspozycjami.

 

 1. Zajęcia pozalekcyjne tworzone są na podstawie potrzeb, oczekiwań i możliwości rozwoju uczniów. Ich dobór poprzedzony jest analizą przeprowadzonych na ten temat ankiet.

 

 

 • 53

Zajęcia wyrównawcze i specjalistyczne są organizowane wg potrzeb, zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i w miarę możliwości szkoły.

 

 

 • 54
 1. Gimnazjum może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem gimnazjum – lub za jego zgodą – z poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

 

 1. Studenci odbywają praktyki w Gimnazjum pod nadzorem nauczyciela specjalisty.

 

 

 • 55
 1. Podstawową formą pracy Gimnazjum są zajęcia edukacyjne.

 

 1. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut.

 

 1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania jednostki lekcyjnej zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.

 

 1. W czasie trwania zajęć edukacyjnych organizuje się przerwy międzylekcyjne, które mogą trwać od 10 do 20 minut w przypadku przerwy obiadowej.

 

 1. W szczególnych przypadkach dyrektor szkoły może zarządzić krótszy czas trwania jednostki lekcyjnej: 30 minut każda godzina lekcyjna oraz krótszych przerw międzylekcyjnych: 5 minut i przerwy obiadowej: 15 minut lub wydłużyć czas trwania jednostki lekcyjnej do 60 minut, zachowując zasady bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki.

 

 

 1. 2 Świetlica

 

 

 • 56
 1. Pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczej działalności Gimnazjum jest świetlica.

 

 1. Gimnazjum prowadzi świetlicę dla uczniów, którzy przebywają dłużej w szkole ze względu na dowóz.

 

 1. Świetlicę organizuje się dla uczniów, którzy oczekują na lekcje, a przerwy te wynikają z planu lekcji lub są podyktowane absencją nauczyciela.

 

 1. Godziny funkcjonowania świetlicy ustala w zależności od potrzeb corocznie Dyrektor szkoły.

 

 1. Szczegółowe zasady uczęszczania i pobytu na świetlicy określa regulamin świetlicy.

 

 

 • 57

W świetlicy, w czasie dużej przerwy wydawane są obiady. Specyfika szkoły – małe zaplecze kuchenne  – nie pozwala na przygotowywanie posiłków na terenie placówki. Obiady są dowożone. Zasady doboru firmy cateringowej są regulowane przez odrębne przepisach prawne stosowane       w takich przypadkach.

 

 

 • 58

Zajęcia w świetlicy prowadzone są przez oddelegowanych decyzją Dyrektora szkoły, nauczycieli –  rozumianych w tym paragrafie jako wychowawców świetlicy, zgodnie z arkuszem organizacyjnym na dany rok szkolny.

 

 

 • 59
 1. Zadania wychowawców świetlicy szkolnej:

 

 1. a) utworzenie listy uczniów przebywających w sposób stały i doraźny w świetlicy szkolnej;

 

 1. b) ustalenie planu pracy zgodnego ze Statutem Szkoły, Programem Wychowawczym

            i Programem Profilaktyki;

 

 1. c) prowadzenie prac i zajęć związanych z realizacją zadań szkoły, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zajęć prowadzonych z uczniami w ramach        wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela;

           

 1. d) stwarzanie warunków do rozwijania zainteresowań uczniów;

 

 1. e) organizowanie pomocy w nauce, nauka samodzielności w pracy;

 

 1. f) organizowanie gier i zabaw ruchowych w pomieszczeniu i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny i wykorzystujący zaplecze sportowe szkoły,

           

 1. g) współdziałanie z rodzicami, pedagogiem i nauczycielami uczniów korzystających       z opieki w świetlicy;

 

 1. h) pełnienie dyżurów w świetlicy i holu przy świetlicy szkolnej zgodnie z harmonogramem;

           

 1. i) prowadzenie na bieżąco dzienników zajęć świetlicowych w wersji elektronicznej.

 

 

 • 60

Uczniowie Gimnazjum korzystają z dowozu autobusem gimnazjalnym. Organizacja dowozu regulowana jest przez organ prowadzący Gimnazjum.

 

 

 1. 3. Biblioteka Szkolna

 

 

 • 61
 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych gimnazjum, doskonaleniu warsztatu nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz, w miarę możliwości, wiedzy o regionie; pełni rolę Szkolnego Centrum Informacji.

 

 1. W skład Biblioteki wchodzi jedno pomieszczenie z wyodrębnionymi stanowiskami:

 

 1. a) miejsce pracy nauczyciela bibliotekarza,

 

 1. b) stoliki czytelni,

 

 1. c) półki i gabloty zbiorów bibliotecznych;

 

 1. d) stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu – Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej- zasady korzystania określa Regulamin ICIM.

 

 1. Biblioteka jest czynna w czasie trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie z organizacją roku szkolnego. Szczegółową organizację pracy biblioteki określa Regulamin Biblioteki Szkolnej.

 

 1. Bezpośredni nadzór nad działalnością biblioteki sprawuje Dyrektor.

 

 1. W bibliotece zatrudniony jest nauczyciel bibliotekarz, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6.Wydatkibibliotekifinansowanesą:

 

 1. a) głównie z budżetu szkoły,

 

 1. b) z dotacji otrzymywanych od Rady Rodziców lub innych źródeł (np. od sponsorów),       ze środków pozyskanych z dodatkowej działalności (np. rabaty z kiermaszów książek), pod   warunkiem, że nie koliduje to z realizacją podstawowych zadań szkoły i biblioteki

 

 1. Z biblioteki mogą korzystać:

 

 1. a) uczniowie,

 

 1. b) nauczyciele i inni pracownicy Gimnazjum,

 

 1. c) rodzice,

 

 1. d) inne osoby – za zgodą Dyrektora.

 

 1. Status użytkownika biblioteki potwierdza karta biblioteczna.

 

 

 • 62
 1. Do zadań biblioteki należy:

 

 1. a) gromadzenie i wypożyczanie, udostępnianie książek i innych źródeł informacji;

 

 1. b) gromadzenie i wypożyczanie, udostępnianie oraz przekazywanie uczniom bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;

 

 1. c) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji       z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;

 

 1. d) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów;

 

 1. e) wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się;

 

 1. f) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

 

 

 • 63

Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

 

 1. W dziedzinie pedagogicznej, wychowawczej i opiekuńczej:

 

 1. a) organizowanie działalności informacyjnej i czytelniczej w szkole;

 

 1. b) wspieranie uczniów, nauczycieli i rodziców w organizowaniu samokształcenia z użyciem      różnorodnych źródeł informacji;

 

 1. c) wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień poprzez naukę poszukiwania źródeł informacji wykraczających poza program nauczania;

           

 1. d) wspieranie uczniów mających trudności w nauce poprzez pomoc w poszukiwaniu informacji potrzebnych do odrobienia zadań domowych; wyrównywanie różnic        intelektualnych

           

 1. e) przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym;

 

 1. f) odpowiedzialność za właściwe korzystanie z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej przez uczniów – zgodne z zasadami określonymi w Regulaminie ICIM;

 

 1. g) realizacja „Edukacji czytelnicza i medialnej”;

           

 1. h) współuczestnictwo w działaniach mających na celu upowszechnianie wiedzy dotyczącej wychowania czytelniczego w rodzinie;

 

 1. i) przygotowanie do korzystania z różnych typów bibliotek.

 

 1. W dziedzinie organizacyjno – technicznej:

 

 1. a) gromadzenie zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów, podręczników, materiałów edukacyjnych                                 i materiałów ćwiczeniowych;

 

 1. b) ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 

 1. c) wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych;

 

 1. d) wypożyczanie, udostępnianie i przekazywanie podręczników, materiałów edukacyjnych     i materiałów ćwiczeniowych;

 

 1. e) selekcjonowanie zbiorów;

 

 1. f) prowadzenie określonej przepisami dokumentacji z realizacji zadań biblioteki;

 

 1. g) prowadzenie warsztatów informacyjnych biblioteki: księgozbiór podręczny, katalogi, kartoteki itp.;

 

 1. h) sporządzanie planu pracy na każdy rok szkolny, zgodnego z planem pracy Gimnazjum oraz sprawozdań semestralnych i rocznych.

 

 1. i) podsumowuje stan majątkowy biblioteki wg terminów podanych przez Dyrektora szkoły.

 

 1. W dziedzinie wewnątrzszkolnej współpracy:

 

 1. a) wspomaganie doskonalenia zawodowego nauczycieli;

 

 1. b) współpraca z nauczycielami w zakresie realizacji zadań szkoły;

 

 1. c) współorganizowanie życia kulturalnego na terenie szkoły i zapewnienie uczniom różnych form spędzania czasu wolnego w bibliotece;

 

 1. d) współpraca z rodzicami, w tym z ich przedstawicielami – Rada Rodziców;

           

 1. e) współpraca z innymi bibliotekami i placówkami oświatowo – kulturalnymi;

           

 1. f) dbanie wyposażenie biblioteki;

           

 1. g) troska o estetyczny wystrój pomieszczenia biblioteki.

 

 

 • 64

1.Do zakresu działań nauczyciela bibliotekarza w szczególności należy:

 

 1. a) gromadzenie, opracowywanie i udostepnianie zbiorów zgodnie z regulaminem bibliotecznych;

 

 1. b) gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie i przechowywanie oraz wypożyczanie, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;

 

 1. c) prowadzenie działalności informacyjnej i poradniczej;

 

 1. d) umożliwianie korzystania przez uczniów i nauczycieli ze zbiorów multimedialnych i internetu;

 

 1. e) prowadzenie Edukacji czytelniczej i medialnej;

 

 1. f) udział w realizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej szkoły;

 

 1. g) prowadzenie określonej przepisami dokumentacji pracy

 

 • 65
 1. Do zbiorów bibliotecznych należą:

 

 1. a) Dokumenty piśmiennicze:

 

 1. a) 1. programy, podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;

 

 1. a) 2. lektury podstawowe i uzupełniające do jezyka polskiego i innych przedmiotów;

 

 1. a) 3. wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularno – naukowej i naukowej;

 

 1. a) 4. wydawnictwa informacyjne i albumowe;

 

 1. a) 5. czasopisma dla dzieci i młodzieży;

 

 1. a) 6. czasopisma ogólno – pedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli;

 

 1. a) 7. czasopisma naukowe, popularno – naukowe, społeczno – kulturalne;

 

 1. a) 8. wydania stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczycieli;

                       

 1. a) 9. materiały

 

 1. b) Dokumenty niepiśmiennicze:

 

 1. b) 1. materiały audiowizualne;

 

 1. b) 2. programy

 

 

 1. 4. Program Wychowawczy i Profilaktyki.

 

 

 • 66
 1. Program Wychowawczy szkoły, obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym, skierowany do uczniów i realizowany przez nauczycieli, jest uchwalany przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 

 1. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczego, program ten ustala Dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, obowiązujący do czasu uchwalenia Programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 

 1. Szkoła dba o rozwój intelektualny ucznia, a w szczególności:

           

 1. a) budzi ciekawość poznawczą ucznia;

 

 1. b) rozwija umiejętność twórczego myślenia;

 

 1. c) kształtuje umiejętność selekcji, syntezy i analizy;

 

 1. d) kształtuje umiejętność korzystania ze źródeł informacji;

           

 1. e) pomaga w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów i ich twórczym

 

 1. Szkoła rozwija inteligencję emocjonalną ucznia, a w szczególności:

           

 1. a) pomaga w samopoznaniu i samoocenie;

           

 1. b) rozwija umiejętności samoakceptacji;

 

 1. c) pomaga w określaniu i i nazywaniu uczuć, stanów psychicznych i radzeniu sobie      ze stresem;

 

 1. d) wdraża postawy asertywne.

 

 1. Szkoła rozwija umiejętności społeczne ucznia, a w szczególności:

 

 1. a) uczy funkcjonować w grupie poprzez;

                       

 1. a) 1. kształtowanie umiejętności komunikowania się;

           

 1. a) 2. integrowanie zespołu klasowego;

           

 1. a) 3. tworzenie pozytywnego klimatu emocjonalnego w grupie;

           

 1. a) 4. uświadomienie zagrożeń płynących z braku tolerancji;

 

 1. b) uczy życia w społeczeństwie poprzez:

           

 1. b) 1. kształtowanie postaw obywatelskich;

           

 1. b) 2. wdrażanie do samorządności;

           

 1. b) 3. rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, ojczyzny,             społeczności    europejskiej;

           

 1. b) 4. kształcenie nawyków niesienia pomocy potrzebującym, w tym budowanie             postawy opartej na zasadach wolontariatu;

 

 1. c) uczy uczestnictwa w kulturze poprzez:

           

 1. c) 1. kultywowanie tradycji narodowych, religijnych, rodzinnych;

           

 1. c) 2. zapoznanie z dorobkiem kulturowym narodu;

           

 1. c) 3. uczestniczenie w życiu kulturalnym szkoły, regionu, kraju;

 

 1. d) przygotowuje do życia w rodzinie poprzez:

           

 1. d) 1. kształtowanie umiejętności obserwacji i oceny zjawisk interpersonalnych we             własnej rodzinie;

           

 1. d) 2. kształtowanie poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje;

           

 1. d) 3. poznanie roli rodziny;

           

 1. d) 4. przybliżenie zagadnień życia płciowego człowieka;

 

 1. e) uczy zasad bezpieczeństwa.

 

 1. Szkoła dba o kształtowanie prawidłowej postawy ucznia i jego rozwój zdrowotny, a w szczególności:

 

 1. a) promuje zdrowy styl życia poprzez;

           

 1. a) 1. kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych i higienicznych;

           

 1. a) 2. promowanie aktywnego i zdrowego stylu spędzania czasu wolnego;

           

 1. a) 3. uczenie radzenia sobie ze stresem;

           

 1. a) 4. propagowanie modelu zdrowego odżywiania się;

           

 1. a) 5. propagowanie ekologicznego modelu funkcjonowania we współczesnym             świecie;

 

 1. b) promuje i nagradza uczniów prezentujących wysoki poziom kultury osobistej.

 

 

 • 67
 1. Program Profilaktyki, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz do potrzeb danego środowiska, obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 

 1. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczego, program ten ustala Dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, obowiązujący do czasu uchwalenia Programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 

 1. Program Profilaktyki jest spójny z Programem Wychowawczym.

 

 1. Budowanie Programu Profilaktyki oparte jest na:

 

 1. a) wstępnej diagnozie określającej problemy pojawiające się w szkole;

 

 1. b) ustaleniu przyczyn powstawania problemów;

 

 1. c) przygotowania działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu negatywnych zjawisk w szkole.

 

 1. Szkoła zapobiega problemowym zachowaniom uczniów poprzez:

 

 1. a) uświadomienie zagrożeń związanych z nadużywaniem substancji psychoaktywnych oraz sterydów;

 

 1. b) uświadomienie zagrożeń płynących z cyberprzemocy,

 

 1. c) uświadomienie zagrożeń psychomanipulacją;

 

 1. d) uświadomienie zagrożeń związanych z nieodpowiednim odżywianiem się;

           

 1. e) rozpoznawanie przyczyn agresywnych zachowań wśród uczniów oraz podejmowanie działań eliminujących te zachowania;

 

 1. f) przeciwdziałanie niepożądanemu zjawisku wagarów;

 

 1. g) przeciwdziałanie zjawisku wandalizmu;

 

 1. h) eliminowanie wulgaryzmów i braku kultury osobistej;

 

 1. i) rozpoznawanie przyczyn powstawania sytuacji stresowych i wskazywanie metod radzenia sobie ze stresem;

 

 1. j) wskazywanie pomocy uczniom przejawiającym zachowania depresyjne

 

 1. k) współpracę z rodzicami w celu uwrażliwienia na pojawiające się zachowania problemowe;

           

 1. l) udzielanie pomocy rodzicom uczniów stwarzających problemy oraz wskazywanie instytucji pozaszkolnych zajmujących się profilaktyką;

           

            ł) pogłębianie wiedzy ogólnej i umiejętności nauczycieli oraz rodziców z zakresu             profilaktyki.

 

 

 1. 5. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

 

 

 • 68
 1. Szkoła organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych w stosownym Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

 

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole organizuje Dyrektor szkoły.

 

 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole jest organizowana poprzez:

 

 1. a) diagnozowanie środowiska ucznia;

 

 1. b) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia    i umożliwienie ich zaspokojenia;

 

 1. c) rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych oraz dostosowanie wymagań edukacyjnych;

 

 1. d) wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;

           

 1. e) organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 

 1. f) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, oraz          wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;

 

 1. g) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców;

 

 1. h) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym          zakresie;

 

 1. i) wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

 

 1. j) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne   ucznia, prowadzenie zajęć wyrównawczych, socjoterapeutycznych, psychoedukacyjnych         oraz indywidualnego nauczania;

           

 1. k) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb        psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia       rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym       wymaganiom;

 

 1. l) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

 

            ł) umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

 

 1. m) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

 

 1. n) organizowanie pomocy uczniom, którym z przyczyn rodzinnych lub losowych jest ona potrzebna (pomoc rzeczowa, dożywianie, zapomogi, zwolnienie z nauki przedmiotów);

 

 1. o) współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz właściwymi poradniami specjalistycznymi;

 

           

 • 69
 1. Zadania, o których mowa w § 68 są realizowane we współpracy z:

 

 1. a) rodzicami i prawnymi opiekunami uczniów;

 

 1. b) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;

 

 1. c) Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną: w zakresie pomocy uczniom w diagnozie przyczyn problemów dydaktycznych, wychowawczych;

 

 1. d) podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;

 

 1. e) Sądem Rejonowym

 

 1. f) Komendą Powiatową Policji w Koluszkach w zakresie wspólnej realizacji programów          edukacyjnych zwiększających  bezpieczeństwo uczniów w szkole i w przypadku naruszenia      prawa poza terenem szkoły;

 

 1. g) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie realizując obowiązek zgłaszania do PCPR bieżących problemów wychowawczych;

 

 1. h) Ośrodkiem Opieki Społecznej: w zakresie diagnozowania sytuacji rodzinnej i bytowej uczniów oraz organizowania im pomocy.

 

 1. i) Poradnią Terapii Uzależnień poprzez koordynowanie i    organizowanie pomocy dla    uczniów zagrożonych uzależnieniem;

 

 1. j) Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez wspólną realizację programów profilaktycznych i organizowanie szkoleń dla uczniów i nauczycieli;

 

 1. k) właściwymi poradniami specjalistycznymi;

 

 1. l) Kuratorami Sądowymi.

 

           

 • 70
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielona na wniosek:

 

 1. a) ucznia;

 

 1. b) rodzica;

 

 1. c) nauczyciela;

 

 1. d) pedagoga szkolnego;

 

 1. e) psychologa szkolnego;

 

 1. f) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i poradni specjalistycznej;

 

 1. g) Dyrektora szkoły;

 

 1. h) Kuratora sądowego;

 

 1. i) pracownika socjalnego;

 

 1. j) asystenta rodzinnego

 

 1. k) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania

 

 

 • 71
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole może być organizowana w szczególności w formie:

 

 1. a) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych;

           

 1. b) zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów i rodziców;

 

            c)zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

 

 1. d) porad i warsztatów dla uczniów oraz porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców
  i nauczycieli.

 

 1. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi, zajęciami specjalistycznymi, zajęciami psychoedukacyjnymi wymagają zgody rodziców.

 

 1. Zasady organizowania wyżej wymienionych form pracy określają odrębne przepisy.

 

 

 1. 6. Poradnictwo zawodowe

 

 

 • 72
 1. Zadania szkoły w dziedzinie orientacji i poradnictwa zawodowego:

 

 1. a) przygotowanie uczniów do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej;

 

 1. b) kształtowanie postaw niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w środowiskach pracy, domu, w czasie realizacji zadań zawodowych i prywatnych;

 

 1. c) rozwijanie aktywności w różnorodnych dziedzinach;

 

 1. d) rozwijanie pozytywnych postaw wobec pracy, umiejętności prezentowania siebie i własnego dorobku w sytuacjach poszukiwania pracy;

 

 1. e) organizowanie zajęć ukierunkowujących na wybór zawodu;

 

 1. f) diagnozowania przydatności zawodowej i szkolnej uczniów;

 

 1. g) pozyskiwania informacji o poszukiwanych zawodach i preferowanych na rynku pracy specjalnościach;

 

 1. h) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolne systemy doradztwa zawodowego: Kuratorium Oświaty, Urzędem Pracy, poradniami psychologiczno-           pedagogicznymi, itp.;

 

 1. i) systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji nauczycieli w zakresie doradztwa

 

 1. Realizując zadania wynikające z poradnictwa zawodowego na terenie gimnazjum organizowane są:

 

 1. a) lekcje zawodoznawcze prowadzone przez nauczyciela wychowawcę w ramach godzin wychowawczych, przez doradcę zawodowego lub pedagoga;

 

 1. b) testy predyspozycji zawodowych uczniów i udzielanie indywidualnych porad w zakresie wyboru dalszej drogi rozwoju uczniom i ich rodzicom;

           

 1. c) wycieczki na Targi Edukacyjne, do Powiatowego Urzędu Pracy, do wybranych zakładów pracy, do szkół ponadgimnazjalnych;

 

 1. d) spotkania z przedstawicielami szkół średnich;

           

 1. e) spotkania z rodzicami uczniów w celu przekazu informacji na temat typów szkół            i kierunków kształcenia, struktur szkolnictwa i sposobu rekrutacji do szkół       ponadgimnazjalnych

 

 

 • 73

Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych określa Łódzki Kurator Oświaty:

 

           

 1. 7. Pedagog i psycholog szkolny

 

 

 • 74
 1. W szkole zatrudniony jest pedagog.

 

 1. W miarę możliwości i po konsultacjach z organem prowadzącym szkołę, w trosce o dobro uczniów, w szkole może być zatrudniony psycholog.

 

 1. Zasady zatrudnienia psychologa regulują odrębne przepisy.

 

 

 • 75
 1. Wspólne zadania pedagoga i psychologa szkolnego:

 

 1. a) troska o realizację obowiązku szkolnego;

           

 1. b) współpraca z gronem pedagogicznym przy opracowywaniu i realizowaniu planu pracy gimnazjum, Programu Wychowawczego i  Programu Profilaktyki;

 

 1. c) poradnictwo rodzinne udzielane rodzicom uczniów Gimnazjum;

 

 1. d) rozpoznawanie warunków życiowych uczniów z problemami;

 

 1. e) współpraca z organizacjami młodzieżowymi w celu wspólnego oddziaływania wychowawczego na uczniów;

 

 1. f) pomoc uczniom z trudnościami w nauce

 

 1. g) pomoc w zakresie likwidowania i wyrównywania deficytów i zaburzeń rozwojowych;
 2. h) organizowanie pomocy uczniom z objawami niedostosowania społecznego;

 

 1. i) pomoc uczniom w codziennych sytuacjach napięć, konfliktów szkolnych i rodzinnych;

 

 1. j) przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży;

 

 1. k) organizowanie pomocy materialnej w tym dożywiania uczniom opuszczonym      i osieroconym, z rodzin z problemem uzależnień, zdemoralizowanych, wielodzietnych,     mającym szczególne trudności materialne, uczniom specjalnej troski i przewlekle chorym;

 

 1. l) wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich, do placówek opiekuńczych;

 

            ł) współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną;

 

 1. m) koordynacja zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu.

 

 

 • 76
 1. Pedagog szkolny jest rzecznikiem interesów dziecka na terenie szkoły i mediatorem w sprawach konfliktowych między uczniem i nauczycielem.

 

 1. Pedagog szkolny jest koordynatorem działalności profilaktycznej, opieki psychopedagogicznej, poradnictwa zawodowego i edukacyjnego oraz organizatorem różnych form pomocy uczniom i ich rodzin.

 

 1. Pedagog szkolny przygotowuje przynajmniej dwa razy w ciągu roku szkolnego i przedstawia na posiedzeniach Rady Pedagogicznej analizę sytuacji wychowawczej szkoły.

 

 1. Czas pracy pedagoga powinien uwzględniać możliwość kontaktu nie tylko z uczniami, ale również z rodzicami uczniów.
 • 77
 1. Psycholog szkolny jest osobą wspomagającą działalność statutową placówki.

 

 1. Zakres zadań i odpowiedzialności psychologa określa Dyrektor szkoły na podstawie odrębnych przepisów.

 

 

 1. 8. Organizacja współpracy z rodzicami

 

 

 • 78

Współpraca rodziców i nauczycieli w sprawach wychowania i kształcenia dzieci:

 

 1. Dyrektor organizuje na początku roku szkolnego, nie później niż do końca września, spotkanie wychowawców z rodzicami na którym:

           

 1. a) zapoznanie rodziców z obowiązującymi w szkole dokumentami, w tym z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;

           

 1. b) przedstawia planowane w danym roku szkolnym działania Gimnazjum;

           

 1. c) omówione zostają i uzgodnienie działania i zadania do realizacji w danej klasie;

           

 1. d) ustalenie innych bieżących spraw klasowych.

 

 1. W I semestrze danego roku szkolnego dyrektor odbywa spotkania z rodzicami uczniów klas III:

           

 1. a) przekazuje informacje o wynikach próbnych egzaminów gimnazjalnych;

           

 1. b) przedstawia wyniki w nauczaniu;

           

 1. c) uświadamia wagę zadań stojących przed uczniami klas III.

 

 1. Rodzice mają prawo zgłaszać swoje wnioski i uwagi do realizacji działań w danym roku szkolnym do Dyrektora szkoły.

 

 1. Rodzice są zobowiązani do usprawiedliwiania nieobecności dziecka poprzez dziennik elektroniczny lub w formie pisemnej

 

 1. Wychowawca klasy jest odpowiedzialny za przekaz informacji na temat wychowania i kształcenia rodzicom ucznia wg terminów ustalonych konsultacji podanych do wiadomości na stronie szkoły oraz na specjalne pisemne życzenie rodzica ucznia.

 

 1. Gimnazjum organizuje stałe spotkania z rodzicami w danym roku szkolnym – konsultacje przedmiotowe, w ustalonych terminach, w których mają obowiązek uczestniczyć wychowawcy klas oraz wszyscy nauczyciele uczący w szkole.

 

 1. Na wniosek Rady Pedagogicznej lub rodziców uczniów, Gimnazjum organizuje dodatkowe zebrania lub spotkania z rodzicami danej klasy lub klas.

 

 1. We wrześniu każdego roku nauczyciele informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów.

 

 1. Obecność na zebraniu rodzice dokumentują składając na liście obecności swój podpis.

 

 1. Współpraca rodziców ze szkołą w sprawach kształcenia, wychowania i profilaktyki jest realizowana poprzez udział w wymienionych w § 80 ust. 6 i 7 zebraniach oraz działalność Rady Rodziców, udział w uroczystościach szkolnych i współtworzenie Programu Wychowawczego i Profilaktyki.

 

 1. Liczbę spotkań klasowych oraz terminy tych spotkań określa kalendarz roku szkolnego.

 

 1. Gimnazjum organizuje działalność edukacyjną dla rodziców, o której mowa w Programie Wychowawczym i Profilaktyki.

 

 

 1. 9. Organizacja zajęć dodatkowych

 

 

 • 79
 1. W szkole organizowane są zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych i zainteresowań.

 

 1. Zajęcia te organizowane są w formie:

 

 1. a) kół zainteresowań;

 

 1. b) warsztatów;

           

 1. c) wycieczek;

 

 1. d) zajęć sportowych;

 

 1. e) zajęć wyrównawczych;

           

 1. f) zajęć przygotowujących do egzaminów gimnazjalnych.

 

 1. Zajęcia mogą być prowadzone we współpracy z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi po wyrażeniu zgody przez Dyrektora szkoły.

 

 1. Udział w zajęciach dodatkowych jest dobrowolny i nie może kolidować z obowiązkowymi zajęciami szkolnymi.

 

 

 

 

 

 

Rozdział VI

 

Nauczyciele i inni pracownicy Gimnazjum

 

 1. 1. Zagadnienia podstawowe

 

 

 • 80
 1. W Gimnazjum zatrudnia się:

           

 1. a) nauczycieli,

 

 1. b) pracowników administracyjnych i obsługi,

 

 1. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w § 82 ust.1, a-c) określają odrębne przepisy.

 

 1. Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy.

 

4.Zakres czynności pracowników administracji i obsługi określa Dyrektor szkoły.

 

 

 1. 2. Zakres zadań nauczycieli

 

 

 • 81
 1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kieruje się dobrem uczniów, troska o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej uczniów. Odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów.

 

 1. Nauczyciel ma obowiązek oceniania ucznia zgodnie z przyjętymi Wewnętrznymi Zasadami Oceniania.

 

 1. Nauczyciel wspiera każdego ucznia w rozwoju.

 

 1. Do podstawowych zadań każdego nauczyciela należy doskonalenie umiejętności dydaktycznych oraz podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, poprzez:

 

 1. a) własna pracę, lektury i samoocenę;

           

 1. b) udział w szkoleniach wewnętrznych członków Rady Pedagogicznej i organizowanych przez uprawnione instytucje kursach i szkoleniach zewnętrznych;

 

 1. c) zaangażowanie w pracę w zespołach przedmiotowych i zadaniowych oraz powoływanych czasowo przez dyrektora.

 

 1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za rzetelne wypełnianie podstawowych funkcji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz za jakość i wyniki swojej pracy.

 

 1. Zadania nauczyciela:

 

 1. a) opieka nad powierzonymi mu uczniami;

 

 1. b) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów zgodnie z regulacją odrębnymi przepisami;

 

 1. c) prowadzenie prawidłowego procesu dydaktycznego, poprzez:

                       

 1. c) 1. wybór programu nauczania i podręcznika zatwierdzonych przez MEN;

 

 1. c) 2. realizację obowiązującego programu nauczania,

 

 1. c) 3. stosowanie właściwych metod nauczania i form pracy dostosowanych do             możliwości uczniów,

 

 1. c) 4. przygotowywanie się do zajęć,

 

 1. c) 5. właściwe wykorzystanie czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć,

 

 1. c) 6. poprawne prowadzenie dokumentacji szkolnej wg zasad określonych             odrębnymi przepisami;

 

 1. c) 7. bezstronne i obiektywne ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów                        oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów;

 

 1. c) 8. podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej i doskonalenie umiejętności             dydaktycznych;

           

 1. d) troska o pomoce dydaktyczno – wychowawcze i sprzęt szkolny, organizowanie warsztatu pracy;

 

 1. e) wspieranie rozwoju uczniów poprzez inspirowanie ich do rozwijania własnych zainteresowań, zdolności, poszukiwania swojej drogi edukacyjnej już na poziomie            Gimnazjum;

 

 1. f) pomoc uczniom przeżywającym trudności w nauce i realizowaniu zadań społeczno – kulturowych w oparciu o rozeznanie potrzeb ucznia;

 

 1. g) opieka nad zespołami uczniów realizującymi projekty edukacyjne.

 

 

 • 82
 1. Nauczyciele uczestniczą w pracach Rady Pedagogicznej.

 

 1. Nauczyciel obowiązuje zachowania tajemnicy posiedzeń Rady Pedagogicznej.

 

 

 • 83

Zasady i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego, oceny pracy nauczycieli oraz ich pracy określają odrębne przepisy.

 

 

 • 84
 1. Dyrektor szkoły może powołać zespoły problemowo-zadaniowe do wykonywania konkretnych zadań związanych z realizacją planu pracy szkoły.

 

 1. Zadania zespołów określa Regulamin Rady Pedagogicznej.

 

 1. W Gimnazjum istnieją następujące zespoły zadaniowe nauczycieli:

 

 1. a) zespół wychowawczy;

 

 1. b) zespoły przedmiotowe;

 

 1. c) zespół ds. ewaluacji

 

 1. Dyrektor po konsultacjach z Radą Pedagogiczną powołuje inne zespoły zadaniowe w sytuacjach ich zapotrzebowania.

 

 1. Pracą zespołu kieruje przewodniczący lub koordynator powołany przez Dyrektora lub na wniosek zespołu.

 

 

 • 85
 1. Nauczyciele uczący danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespół przedmiotowy.

 

 1. Zespół przedmiotowy pracuje według planu sporządzonego na dany rok, zgodnie z ustaleniami planu pracy Gimnazjum.

 

 1. W szkole istnieją następujące zespoły przedmiotowe:

 

 1. a) humanistyczny;

 

 1. b) nauczycieli języków obcych;

 

 1. c) matematyczno-przyrodniczy;

 

 1. d) wychowawczy.

 

 

 • 86
 1. Nauczyciele tworzący dany zespół przedmiotowy współpracują ze sobą w zakresie:

           

 1. a) realizacji programów nauczania;

 

 1. b) wyborów podręczników;

 

 1. c) korelowania treści między poszczególnymi przedmiotami;

 

 1. d) opracowania szczegółowych kryteriów oceniania;

 

 1. e) badania osiągnięć uczniów;

           

 1. f) opracowania metod pomocy uczniom z trudnościami;

 

 1. g) przygotowania do egzaminów gimnazjalnych;

 

 1. h) opieki nad młodymi nauczycielami i nauczycielami rozpoczynającymi staże         na poszczególne stopnie awansu zawodowego;

 

 1. i) wzajemnego doskonalenia poprzez wymianę doświadczeń;

           

 1. j) organizowania pracowni przedmiotowych;

           

 1. k) opiniowania innowacji pedagogicznych i dydaktycznych;

 

 1. l) innych zadań zleconych przez Dyrektora.

 

 

 • 87
 1. W trosce o jakość pracy nauczycieli na terenie szkoły realizowane jest Wewnątrzszkolne Doskonalenie Kadry Pedagogicznej.

 

 1. Zadania Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Kadry Pedagogicznej:

 

 1. a) troska o jakość programów nauczania przyjmowanych na dany cykl kształcenia;

 

 1. b) właściwa – pełna i na bieżąco – komunikacja w Radzie Pedagogicznej;

 

            c)współpraca wszystkich nauczycieli w zakresie realizacji zadań statutowych szkoły;

 

 1. d) motywowanie nauczycieli do doskonalenia;

 

 1. e) konkretyzacja zadań dydaktycznych i wychowawczych;

           

 1. f) tworzenie życia szkoły ukierunkowanego na wszechstronny rozwój uczniów.

 

 

 1. 3. Zakres zadań wychowawcy

 

 

 • 88
 1. Dyrektor Gimnazjum powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale zwanemu dalej wychowawcą .

 

 1. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

 

 1. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Gimnazjum.

 

 1. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 

 1. Wychowawcę w realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych wspierają wszyscy nauczyciele uczący w oddziale, pedagog i psycholog szkolny.

 

 1. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy:

 

 1. a) z urzędu;

           

 1. b) na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy;

 

 1. c) na pisemny wniosek co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału;

 

 1. d) w przypadku dłuższej nieobecności wychowawcy

 

 1. e) w innych niż wymienione sytuacjach, kierując się troska o prawidłowe spełnianie przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

 1. Dyrektor rozpatruje wniosek, o którym mowa w § 88 ust. 6, pkt b) c) w terminie 14 dni od daty jego złożenia. W przypadku odrzucenia wniosku składający go mają prawo odwołać się do Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi Dyrektora.

 

 

 • 89
 1. Zadania wychowawcy:

           

 1. a) opieka wychowawcza nad uczniami;

 

 1. b) wspomaganie rozwoju ucznia, jego przygotowania do życia w rodzinie, społeczeństwie, kraju;

 

 1. c) inspirowanie i wspomaganie działań indywidualnych i zespołowych uczniów;

 

 1. d) pomoc w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych wśród uczniów i w relacjach    z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;

 

 1. e) wspieranie rodziny w wypełnianiu jej funkcji opiekuńczej i wychowawczej

           

 1. f) bieżąca ocena systemu zagrożeń, w tym również ochrona przed negatywnym wpływem mediów, sekt, patologicznych grup środowiskowych oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i       przestępczości nieletnich;

 

 1. g) przygotowanie Programu Wychowawczego na dany rok zgodnego z Programem Wychowawczym szkoły, Programem Rozwoju Szkoły i Programem Profilaktyki;

 

 1. h) koordynacja oddziaływań wychowawczych z nauczycielami uczącymi daną klasę;

 

 1. i) współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym;

 

 1. j) nadzór nad procesem nauczania swoich wychowanków;

 

 1. k) nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego przez swoich wychowanków

 

 1. l) poradnictwo w dziedzinie doboru dalszego kształcenia;

 

            ł) troska o właściwą postawę szacunku do innych osób, postaw patriotycznych i zachowań        etycznych swoich wychowanków;

           

 1. m) kontaktowanie się z rodzicami w sprawach postępów i trudności w nauce ucznia;

 

 1. n) informowanie uczniów, rodziców lub opiekunów prawnych ucznia o przewidywanych          dla niego stopniach semestralnych i rocznych na tydzień przed klasyfikacyjnym      posiedzeniem Rady Pedagogicznej;

 

 1. o) informowanie ucznia, rodziców lub prawnych opiekunów ucznia o grożącej mu semestralnej lub rocznej ocenie niedostatecznej na miesiąc przed zakończeniem      semestralnych lub rocznych zajęć dydaktycznych; o fakcie tym powiadamia rodziców              w formie pisemnej, której odbiór rodzice potwierdzają własnoręcznym podpisem i datą jego złożenia;

 

 1. p) informowanie uczniów i rodziców o zmianie w planie lekcji na skutek nieobecności nauczyciela – dotyczy zwolnień z ostatnich lekcji i odwołania z pierwszych lekcji oraz   zmian w realizowanych zajęciach dydaktycznych;

 

 1. r) organizowanie życie szkoły poprzez organizację życia klasowego.

 

 

 

 

 

 

 1. 4. Zakres zadań innych pracowników szkoły

 

 

 • 90
 1. W Gimnazjum tworzy się następujące stanowiska obsługi i administracji

 

 1. a) sprzątaczka,

 

 1. b) konserwator,

 

 1. c) woźna,

 

 1. d) pracownik gospodarczy,

 

 1. e) sekretarz szkoły

 

 1. f) księgowa

 

 1. Obsługę kadrową zapewniają pracownicy administracji szkoły: sekretarz i księgowa

 

 1. Obsługę finansową prowadzi księgowa.

 

 1. Pielęgniarka szkolna zajmuje się doraźna pomocą medyczną oraz czuwa nad badaniami bilansowymi i przeprowadzanymi testami przesiewowymi.

 

 1. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza Dyrektor szkoły. Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę.

 

 

 

Rozdział VII

 

Uczniowie

 

VII. 1. Rekrutacja

 

 

 • 91
 1. Od roku szkolnego 2017/2018 rekrutacji do klas pierwszych Gimnazjum nie prowadzi się.

 

 1. Realizacje obowiązku szkolnego uczniów niepromowanych określają odrębne przepisy.

 

 

VII. 2. Prawa i obowiązki ucznia

 

 

 • 92
 1. Normy określające status dziecka jako ucznia:

 

 1. a) uczeń jest samodzielnym podmiotem;

 

 1. b) we wszystkich działaniach dotyczących ucznia należy kierować się zasadą dobra dziecka;

 

 1. c) uczeń jako istota ludzka, wymaga poszanowania jego tożsamości, godności i prywatności.

 

 

 • 93
 1. Uczeń ma prawo do:

 

 1. a) organizacji życia szkolnego, umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań;

           

 1. b) zapoznania się z treścią programów nauczania poszczególnych przedmiotów, ich celami      i wymaganiami;

 

 1. c) opieki wychowawczej i takich warunków pobytu w szkole, które zapewniają bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,           uzależnieniem, demoralizacją, przejawami patologii społecznej;

           

 1. d) podmiotowego traktowania i poszanowania jego godności osobistej, nietykalności         oraz dyskrecji w sprawach prywatnych

 

 1. e) rozwijania zainteresowań i talentów poprzez uczestniczenie w działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami;

 

 1. f) korzystania z pomocy w przygotowaniu do konkursów przedmiotowych i olimpiad;

 

 1. g) korzystania z pomocy materialnej, doraźnej lub stałej w trudnych sytuacjach rodzinnych     i losowych;

 

 1. h) swobody myśli i przekonań, posiadania własnego światopoglądu i wyznania, jeżeli nie naruszają one dobra innych osób i nie stanowią przejawów zachowań despotycznych,    totalitarnych i uderzających w prawa drugiego człowieka;

 

 1. i) sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce

            i zachowaniu oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;

 

 1. j) kontroli jego nauki w formach, które są przedstawione uczniom na początku każdego roku szkolnego;

 

 1. k) znajomości terminów i zakresu materiału sprawdzianów, prac kontrolnych z minimum tygodniowym wyprzedzeniem;

 

 1. l) w sytuacjach trudności w nauce udzielania mu pomocy przez nauczycieli i kolegów;

 

            ł) korzystania z doradztwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego;

 

 1. m) realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie;

 

 1. n) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki;

           

 1. o) współtworzenia atmosfery w szkole i jej działalności poprzez aktywność Samorządu Uczniowskiego i zrzeszanie się w organizacje istniejące na terenie Gimnazjum;

 

           

 

 • 94
 1. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia:

 

 1. a) uczeń ma prawo zgłosić do Dyrekcji szkoły skargę w przypadku naruszenia jego praw, jeżeli spraw tych nie udało się rozwiązać na niższych szczeblach (wychowawca, inni   nauczyciele, pedagog, psycholog);

 

 1. b) zgłoszenie skargi ma formę pisemną;

 

 1. c) rozpatrzenie skargi następuje w terminie do siedmiu dni od daty jej złożenia.

 

 

 • 95

 

 1. Głównym obowiązkiem ucznia jest znajomość Statutu szkoły i innych dokumentów regulujących życie szkolne oraz stosowanie się do ich postanowień.

 

 1. Szczegółowe obowiązki ucznia, wynikające z troski o prawidłową realizację działań dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych szkoły są następujące:

 

 1. a) dbać o honor szkoły, godnie reprezentować ja na zewnątrz;

 

 1. b) systematycznie i punktualnie uczęszczać do szkoły, aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i rzetelnie się do nich przygotowywać;

 

 1. c) poprawnie, zgodnie z zasadami kultury, bezpieczeństwa i poszanowania drugiego człowieka, zachowywać się  wobec nauczycieli i innych pracowników Gimnazjum oraz        pozostałych uczniów;

 

 1. d) troszczyć o mienie szkolne i porządek w budynku oraz na całym terenie należącym       do Gimnazjum;

           

 1. e) dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz nie narażać zdrowia i bezpieczeństwa innych osób;

 

 1. f) stosować się do poleceń dyrektora i innych nauczycieli;

 

 1. g) nie opuszczać terenu Gimnazjum w czasie trwania zajęć edukacyjnych oraz w czasie oczekiwania na ich rozpoczęcie i po ich zakończeniu czekając na transport powrotny    do domu;

 

 1. h) spędzać przerwy międzylekcyjne w wyznaczonych do tego miejscach;

 

 1. i) uczestniczyć w minimum jednym projekcie edukacyjnym w czasie całego cyklu kształcenia w Gimnazjum;

 

 1. j) bezwzględnie:

 

 1. j) 1. nie spożywać alkoholu, środków odurzających – narkotyków, dopalaczy

i innych używek

 

 1. j) 2. nie stosować agresji i przemocy;

 

 1. j) 3. nie przynosić do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu, np.:             petard, gazów pieprzowych, łzawiących i innych, broni;

 

 

 1. k) w czasie zajęć edukacyjnych nie używać telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych i innych urządzeń elektronicznych; w przypadku złamania tego zakazu sprzęt zostanie uczniowi odebrany, przekazany do wychowawcy klasy lub sekretariatu szkoły i stąd możliwość jego odebrania będą mieć tylko rodzice ucznia lub jego      opiekunowie          prawni;

 

 1. l) nie przynosić do szkoły kosztownych przedmiotów, np.; biżuterii, ani dużych sum pieniężnych; szkoła nie odpowiada za utratę tych dóbr;

           

            ł) samodzielnie nie zapraszać nikogo do szkoły, z wyjątkiem osób, które będą gośćmi danej        imprezy po uzgodnieniu z Dyrektorem, wychowawcą, nauczycielem  – opiekunem      przedsięwzięcia;

 

 1. m) przestrzegać zasad kultury współżycia i przeciwstawiać się różnego rodzaju brutalności, przemocy, wulgarności, wandalizmowi;

 

 1. n) okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom gimnazjum
  i gościom przebywającym na terenie szkoły poprzez społecznie akceptowane formy;

 

 1. o) dbać o estetykę ubioru i wyglądu zewnętrznego, przestrzegać zasad higieny osobistej; zasady stroju szkolnego są następujące:

 

 1. o) 1. strój do szkoły ma być czysty, niewyzywający, schludny;

 

 1. o) 2. niedopuszczalne jest odkrywanie brzucha, pleców, noszenia głębokich             dekoltów;

           

 1. o) 3. niedopuszczalne jest noszenie szortów i tzw. plażowych spodenek;

 

 1. o) 4. na terenie budynku uczeń ma obowiązek nosić obuwie zmienne

                       

 

 • 96
 1. Uczniowi nie wolno opuszczać terenu Gimnazjum w czasie trwania zajęć edukacyjnych, przerw międzylekcyjnych oraz w oczekiwaniu na rozpoczęcie zajęć i po ich zakończeniu, w przypadku, kiedy uczeń czeka na transport powrotny do domu;

 

 1. W przypadku samowolnego opuszczenia terenu szkoły, szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo ucznia.

 

 

VII. 3. Nagrody i Kary

 

 

 • 97
 1. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Statutu, regulaminów porządkowych Gimnazjum, zarządzeń Dyrektora oraz powszechnie obowiązujących zasad współżycia społecznego

 

 1. Uczeń Gimnazjum może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

           

 1. a) rzetelną naukę i prace na rzecz Gimnazjum;

           

 1. b) wzorową postawę;

           

 1. c) wybitne osiągnięcia;

           

            d)pracę na rzecz środowiska oraz wolontariat.

 

 1. Ustala się następujące rodzaje nagród:

 

 1. a) pochwała wobec klasy i szkoły za:

           

 1. a) pracę na rzecz Gimnazjum;

           

 1. a) osiąganie wyników na miarę swoich możliwości;

           

 1. a) pomoc koleżeńską;

           

 1. a) angażowanie się w działalności artystyczną;

           

 1. a) wzorową frekwencję;

 

 1. b) nagrody książkowe za:

           

 1. b) osiąganie wysokich wyników w procesie dydaktycznych;

           

 1. b) osiągnięcia w konkursach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim;

           

 1. b) wzorową pracę w samorządzie szkolnym;

           

 1. b) osiągnięcia sportowe na szczeblu wojewódzkim;

 

 1. c) dyplomy za:

           

 1. c) osiągnięcia sportowe;

           

 1. c) zaangażowanie na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego;

 

 1. d) listy pochwalne za:

           

 1. d) ukończenie szkoły z wyróżnieniem;

           

 1. d) pracę w wolontariacie;

           

 1. d) wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach;

 

 1. e) nagrody rzeczowe za:

           

                        e)1. za osiągnięcia w konkursach szkolnych;

 

 1. f) stypendia za wyniki w nauce – przyznawane przez organ prowadzący zgodnie
  z regulaminem, w którym uwzględnia się:

                       

                        f)1. średnią z ocen;

           

 1. f) wzorowe zachowanie.

 

 

 • 98

 

Tryb przyznawania nagrody:

 

 1. Nagrodę przyznaje Dyrektor na ustny lub pisemny wniosek nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

 

 1. Informacja o przyznaniu nagrody odnotowana zostaje w protokole posiedzeń Rady pedagogicznej.

 

 1. Wychowawca klasy informuje ucznia i rodziców o przyznanej nagrodzie lub wyróżnieniu.
 • 99
 1. W następstwie nieprzestrzegania obowiązującego porządku szkolnego uczeń może zostać ukarany karą porządkową.

 

 1. Kary w stosunku do ucznia mogą stosować Dyrektor Gimnazjum i wychowawca.

 

 1. Uczniowie popełniający systematycznie wykroczenia wobec zasad współżycia w społeczności szkolnej, będący złym przykładem dla innych, mogą być ukarani:

           

 1. a) upomnieniem ustnym przez wychowawcę bądź innego nauczyciela

           

 1. b) naganą Dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy lub nauczyciela

           

 1. c) zakazem uczestnictwa w imprezach i wyjazdach organizowanych przez szkołę

 

 1. Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub udzielonej karze.

 

 1. Za wyrządzone szkody odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

 

 1. Upomnieniem ustnym przez nauczyciela lub wychowawcę może być ukarany uczeń w przypadku jednorazowego niewłaściwego zachowania wobec nauczyciela, innego pracownika szkoły lub ucznia, a w szczególności za:

           

 1. a) niewłaściwe zachowanie na lekcji utrudniające jej prowadzenie;

           

 1. b) niewłaściwe zachowanie podczas przerw i dojazdów;

           

 1. c) stwarzanie sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa własnego lub innych uczniów;

           

 1. d) zakłócanie przebiegu imprez szkolnych.

 

 1. Naganę otrzymuje uczeń za rażące i szkodliwe społecznie zachowanie, a w szczególności za:

           

 1. a) długotrwałe utrudnianie nauczycielowi lub innemu pracownikowi szkoły wykonywania obowiązków służbowych;

           

 1. b) poniżanie innego ucznia lub pracownika szkoły (agresja psychiczna i fizyczna);

           

 1. c) niszczenie sprzętu i urządzeń szkolnych;

           

 1. d) zagrożenie zdrowia i życia innych uczniów i pracowników szkoły oraz osób znajdujących się w szkole;

           

 1. e) nieusprawiedliwione godziny lekcyjne;

           

 1. f) posiadanie bądź używanie wszelkiego rodzaju używek na terenie szkoły.

 

 1. Dyrektor lub wychowawca stosują wobec ucznia ustny zakaz uczestnictwa w imprezach
  i wyjazdach organizowanych przez szkołę, gdy zachowanie ucznia świadczy o możliwości stworzenia zagrożenia dla normalnego przebiegu imprezy, bezpieczeństwa ucznia lub innych osób uczestniczących w imprezie.

 

 1. Każdy z pracowników szkoły może wystąpić do wychowawcy klasy lub Dyrektora o ukaranie ucznia.

 

 1. Tryb nałożenia kary:

 

 1. a) o rodzaju nałożonej kary decyduje rodzaj przewinienia;

           

 1. b) Dyrektor lub wychowawca wymierzając karę bierze pod uwagę okoliczności, w jakich nastąpiło przewinienie;

           

 1. c) przed nałożeniem kary uczeń ma prawo do złożenia wyjaśnień przed osobą nakładającą karę.

 

 

Rozdział VIII

 

Ceremoniał szkoły

 

 

 • 100
 1. Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny zaliczamy:

 

 1. a) Ślubowanie uczniów kl. I,

           

 1. b) Dzień Nauczyciela,

           

 1. c) Święto Narodowe 11 listopada,

           

 1. d) bal kl. III,

           

 1. e) Dzień Patrona szkoły,

           

 1. f) Święto Narodowe 3 Maja,

           

 1. g) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,

           

 1. h) uroczystości i święta patriotyczne w szkole i środowisku

           

 

 • 101

W Gimnazjum powoływany jest Poczet Sztandarowy uświetniający uroczystości tworzące ceremoniał szkoły.

 

 

 • 102

Tryb powoływania i zadania Pocztu sztandarowego:

 

 1. W skład Pocztu Sztandarowego wchodzą uczniowie o wzorowej postawie oraz bardzo dobrych
  i dobrych wynikach w nauce.

 

 1. Uczestnictwo w Poczcie Sztandarowym jest najbardziej honorową funkcją w szkole.

 

 1. a) godne reprezentowanie szkoły;

 

 1. b) opieka nad sztandarem podczas uroczystości z udziałem Pocztu.

 

 1. Poczet Sztandarowy tworzą:

 

 1. a) chorąży – uczeń klasy trzeciej;

 

 1. b) asysta – dwie uczennice klas trzecich.

 

 1. Kandydatury do składu Pocztu przedstawiane są Dyrektorowi Gimnazjum i Radzie Pedagogicznej przez Samorząd Uczniowski i wychowawców klas na zebraniu Rady Pedagogicznej kończącym rok szkolny.

 

 1. Wyboru członków Pocztu Sztandarowego spośród zgłoszonych kandydatur dokonuje i zatwierdza Rada Pedagogiczna.

 

 1. Wybierane sa dwa składy Pocztu: podstawowy i rezerwowy.

 

 1. Nazwiska uczniów wchodzacych w skład Pocztu Sztandarowego wpisane są do Kroniki Szkoły, a po zakończeniu kadencji publicznie wręczone są im pamiątkowe dyplomy.

 

 1. Kadencja Pocztu trwa jeden rok.

 

 1. Decyzja Rady Pedagogicznej uczniowie moga być odwołani ze składu Pocztu Sztandarowego za niewłaściwe wywiązywanie się z powierzonych im obowiązków lub drastyczne naruszenie postanowień Statutu Szkoły.

 

 1. Przekazanie sztandaru szkoły nowemu Pocztowi następuje podczas uroczystości pożegnania uczniów klas trzecich.

 

 1. Opiekę nad ceremoniałem szkolnym i dbałość o właściwą celebrację sztandaru sprawuje nauczyciel powołany przez Radę Pedagogiczną.

 

 1. Ustalenia dotyczące przebiegu uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru oraz zasady zachowania uczniów podawane są przez Dyrektora szkoły i zgodnie z postanowieniami WSO oraz zadaniami statutowymi szkoły.

 

 

Rozdział X

 

Przepisy końcowe

 

 

 • 103
 1. Nazwa Gimnazjum jest używana w pełnym brzmieniu.

 

 1. Na pieczęciach i stemplach może być używany skrót nazwy.

 

 1. Gimnazjum używa pieczęci urzędowych, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 1. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 1. Zasady gospodarki finansowej Gimnazjum określają odrębne przepisy.

 

 

 • 104

Gimnazjum prowadzi dzienniki lekcyjne w formie elektronicznej za zgodą organu prowadzącego zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

 

 • 105

Zasady wydawania świadectw i duplikatów oraz wzory druków szkolnych określają odrębne przepisy.

 

 

 • 106
 1. Wniosek o zmianę Statutu mogą wnieść:

 

 1. a) Dyrektor szkoły,

 

 1. b) organy szkoły,

 

 1. c) organ nadzoru pedagogicznego,

 

 1. d) organ prowadzący szkołę.

 

 1. Projekt zmian w Statucie oraz zmiany statutu przygotowuje delegowany przez Dyrektora nauczyciel. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej proponowane zmiany.

 

 1. Rada Pedagogiczna dokonuje akceptacji zmian w statucie lub całego nowego Statutu poprzez podjęcie uchwały.

 

 

 • 107

Za podanie do wiadomości społeczności szkolnej statutu odpowiedzialny jest Dyrektor szkoły.

 

 

 • 108

Znowelizowany statut Dyrektor szkoły każdorazowo przesyła do organu prowadzącego szkołę oraz do organu pedagogicznego.

 

 

 • 110

Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc  poprzedni Statut Gimnazjum  uchwalony przez Radę Pedagogiczną.

 

 • 111
 1. Integralną częścią Statutu jest Wewnątrzszkolny System Oceniania tworzący załącznik do głównego dokumentu.

 

 

 1. Statut Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Wiączyniu Dolnym w nowym uaktualnionym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 15 marca 2017 roku.