Aneks do Statutu Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta

w Wiączyniu Dolnym

Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 25 października 2017 r.

Podstawa prawna:

Rozporzadzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów

publicznego przedszkola i publicznych szkół. (Dz. U. z 2001 r. nr 61 ze zm.)

W Statucie szkoły dokonuje się następujących zmian:

 1. W rozdziale IV § 37 pkt 1.g) otrzymuje nowe brzmienie:

1.g) kandydatury ucznia do wniosku o przyznanie nagrody lub stypendium Rady Gminy Nowosolna oraz nagrody Wójta Gminy Nowosolna,

 1. W rozdziale V § 50 pkt 1 i pkt 2 otrzymują nowe brzmienie:

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Gimnazjum opracowany przez Dyrektora Gimnazjum,
z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania.

2. Arkusz organizacji Gimnazjum zatwierdza organ prowadzący szkołę zgodnie
z procedurami i terminami okreslonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

 1. W rozdziale VI § 90 skreśla się punkt 1 d.
 1. W rozdziale VII § 99 dodaje się punkt 11:

11. Tryb odwoływania się od kary

 1. Od nałożonej kary przysługuje rodzicom/prawnym opiekunom ucznia odwołanie. Odwołanie to wraz z uzasadnieniem wnosi się na piśmie do Dyrektora Gimnazjum w terminie 7 dni od nałożenia kary.
 1. Odwołanie rozpatruje Dyrektor Gimnazjum w porozumieniu z wychowawcą i zespołem nauczycieli uczących w danej klasie, w terminie 14 dni od jego otrzymania.
 1. Dyrektor stwierdza zasadność zgłoszonych zastrzeżeń lub jej brak
  i powiadamia o swojej decyzji rodziców/ prawnych opiekunów w terminie do 14 dni od złożenia odwołania.
 1. Kara może zostać uchylona, zmieniona lub utrzymana.
 1. W rozdziale VIII § 100 skreśla się pukt 1 a.
 1. W wewnątrzszkolnym systemie oceniania dokonnuje sie następującej zmiany:
 1. § 9 punkt 11 otrzymuje brzmienie:

11. Uczeń może poprawiać oceny ze sprawdzianów pisemnych w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Ocena z poprawy jest wpisywana do dziennika lekcyjnego. Ocena uzyskana wcześniej nie jest liczona do średniej ocen z przypisana wagą nawet, jeśli jest oceną wyższą od uzyskanej oceny z poprawy.

 1. § 10 punkt 15 otrzymuje brzmienie:

15. Na miesiąc przed radą klasyfikacyjną śródroczną i roczną nauczyciel podaje propozycje ocen z poszczególnych przedmiotów a wychowawca z zachowania. Nauczyciel ma prawo do zmiany proponowanej oceny do 1 dnia przed radą klasyfikacyjną, uwzględniając oceny cząstkowe otrzymane otrzymane przez ucznia
w tym okresie.