Szkolny Program Profilaktyki

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. Wł. ST. REYMONTA W WIĄCZYNIU DOLNYM

„Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu doświadczeń powodujących wzrost jego zdolności do radzenia sobie w potencjalnie trudnych sytuacjach życiowych” 
( Gerard Edwards, doradca ds. profilaktyki w rządzie amerykańskim)

Profilaktyka to proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez pomoc i towarzyszenie uczniowi w zdobywaniu wiedzy o zagrożeniach oraz w nabywaniu umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Przy tworzeniu szkolnego programu profilaktyki zdiagnozowano środowisko ucznia. Diagnoza dotyczyła rozpoznania problemów:

– szkoły

– uczniów

-rodziców

-środowiska lokalnego

Narzędzia, które posłużyły do wykonania diagnozy, to:

– obserwacja

– rozmowy z rodzicami, wychowawcami,

– nauczycielami, pracownikami szkoły

– analiza dokumentów

– ankiety dla uczniów

Przeprowadzona diagnoza wykazała, że problemami wychowawczymi, które zaliczamy do czynników ryzyka są:

– wagary uczniów

– brak motywacji do nauki

– zachowania agresywne

 – stosowanie używek (papierosy, alkohol)

 – wulgarne słownictwo

– zbyt wiele czasu spędzanego przed  komputerem

Plan realizacji działań

Działania profilaktyczne do realizacji dla wszystkich uczniów gimnazjum oraz dla rodziców zostały zawarte w czterech obszarach, które uwzględniają zdiagnozowane czynniki ryzyka;

Obszar I

PROMOCJA ZDROWIA

Obszar II

KSZTAŁTOWANIE POSTAW SPOŁECZNYCH WŚRÓD MŁODZIEŻY

Obszar III

ELIMINOWANIE AGRESJI I PRZEMOCY WŚRÓD MŁODZIEŻY

Obszar IV

MOTYWOWANIE DO NAUKI

 

PROMOCJA ZDROWIA

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 1. Ukazywanie skutków nałogów
 2. Zapoznanie z groźnymi chorobami naszych czasów
 3. Dbanie o higienę osobistą
 4. Propagowanie zdrowego stylu życia
 5. Zapobieganie uzależnieniu od komputera i internetu

 

Temat do realizacji Sposób realizacji Osoba odpowiedzialna Klasa
Higiena osobista

 

 

Przyczyny i skutki

nałogów i uzależnień

 

 

 

Objawy uzależnienia od komputera i internetu

– spotkanie z pielęgniarką szkolną

– pogadanki

 

– pogadanki

– spotkanie ze specjalistą od uzależnień

– spektakl profilaktyczny

 

– pogadanka na godz. wychowawczej

– test uzależnienia od internetu

Pedagog

 

 

 

Wychowawca

Pedagog

 

 

wychowawca

 

 

 

pierwsza

 

 

 

 

pierwsza

 

I

Najgroźniejsze choroby naszych czasów – AIDS, anoreksja, bulimia

 

Higiena okresu dojrzewania

 

Czas wolny jako środek do wdrażania zdrowego stylu życia

 

 

Nałogi, nawyki

 

 

Objawy uzależnienia od komputera i internetu

– pogadanka

– zasady zdrowego żywienia

 

 

 

– program edukacyjny „Od dziewczynki do kobiety”

 

– pogadanki

– wycieczki piesze, rowerowe

– koła sportowe

 

 

– pogadanki

– spektakl profilaktyczny

 

Pogadanka

Test uzależnienia od internetu

 

 

 

Wychowawca

n-l techniki

 

 

 

 

Pedagog

 

 

n-l wych. Fizycznego

wychowawca

 

 

 

pedagog

wychowawca

 

wychowawca

 

 

druga

 

 

 

Nałogi czy zdrowie

 

 

 

 

Przemoc seksualna wśród młodzieży

 

 

Promocja zdrowego stylu życia

 

Choroby XX-XXI wieku- HIV I AIDS

 

Objawy uzależnienia od komputera i internetu

– pogadanki

– spektakl profilaktyczny

– spotkanie ze specjalistą

 

 

– warsztaty z psychologiem, seksuologiem dla dziewcząt i chłopców

 

– wycieczki rowerowe, piesze

– koła sportowe

 

Warsztaty z przedstawicielem PCK

 

Pogadanka

Test uzależnienia od internetu

Wychowawca

Pedagog

 

 

 

Pedagog

 

 

 

Wychowawca

n-l wych. Fizycznego

 

pedagog

wychowawca

 

wychowawca

 

 

trzecia

 

KSZTAŁTOWANIE POSTAW SPOŁECZNYCH WŚRÓD MŁODZIEŻY

 Cele szczegółowe:

 1. Kształtowanie postawy tolerancji wobec drugiego człowieka
 2. Umiejętność okazywania uczuć szacunku, przyjaźni, miłości
 3. Umiejętność życia w zespole

 

Temat do realizacji Środki realizacji Osoby odpowiedzialne Klasa
1.      Integracja zespołu klasowego

 

 

 

 

2.      Stymulowanie postawy tolerancji na wzajemną inność

 

3.      Wulgaryzmy w ocenie nastolatków

 

4.      Co to znaczy empatia?

– zajęcia integracyjne

– imprezy klasowe

– wycieczka 3-dniowa na początku edukacji w gimnazjum

 

– pogadanki

– cykl spotkań z pedagogiem, psychologiem

 

 

– pogadanka

– ankieta

 

 

– pogadanka

Pedagog

Wychowawca

 

 

 

 

 

Pedagog

Wychowawca

Psycholog

 

 

 

Wychowawca

Pedagog

 

 

 

Wychowawca

 

 

pierwsza

 

 

 

1.      Kształtowanie umiejętności okazywania uczuć

 

2.      Prawa i obowiązki przyjaciół

 

 

3.      Jak zyskać przyjaciół?

 

4.      Co to jest empatia i asertywność? – jak być asertywnym, a nie agresywnym?

 

5.      Wulgaryzmy w ocenie nastolatków

– pogadanka

– dyskusja

 

 

– dyskusja

– pogadanka (Burza mózgów)

 

– lekcje wychowawcze

 

– dyskusja

– pogadanka

 

 

 

 

– ankieta

– pogadanka

Wychowawca

Pedagog

 

 

Wychowawca

 

 

 

Wychowawca

 

 

Wychowawca

Pedagog

 

 

 

 

pedagog

 

druga

 

 

1.      Normy zachowań społecznych

 

 

2.      Prawa człowieka a tolerancja

 

 

3.      Czy warto okazywać uczucia?

 

4.      Miłość i seks – różnice i podobieństwa uczuć

 

5.      Wulgaryzmy w ocenie nastolatków

 

 

– pogadanka z elementami dyskusji

 

– pogadanka

– cykl spotkań z pedagogiem

 

– dyskusja

 

 

 

– pogadanka

 

 

 

 

– pogadanka

– ankieta

 

 

Wychowawca

 

 

Wychowawca

Pedagog

 

 

Wychowawca

 

 

Wychowawca

Psycholog

 

 

 

Pedagog

 

 

 

 

 

trzecia

 

 

 

 

ELIMINOWANIE AGRESJI I PRZEMOCY WŚRÓD MŁODZIEŻY

 1. Alternatywne formy spędzania czasu wolnego
 2. Przeciwdziałanie agresji i przemocy fizycznej i psychicznej

 

Temat do realizacji Środki realizacji Osoby odpowiedzialne klasa
Badanie i rozpoznawanie środowiska rodzinnego uczniów

 

Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym i uwrażliwianie na krzywdę innych

 

 

 

Wewnątrzszkolny system wychowania

 

 

Zapewnienie alternatywnych form spędzania czasu wolnego

 

 

Jak radzić sobie z uczuciem agresji?

 

Subkultury młodzieżowe

 

 

Sekty

— ankiety

– wywiady środowiskowe

– rozmowy indywidualne

 

 

 wyjazd do kina, kontynuowanie tematu na godz. wychowawczej

 

 

 

 

 

 

– zapoznanie uczniów z WSW

– konsekwentne egzekwowanie kar i nagród

 

– koła zainteresowań

– wycieczki klasowe

– imprezy okolicznościowe org. w szkole

 

 

– spotkanie z psychologiem

 

 

– spotkanie z przedstawicielem policji

 

– spotkanie z ojcem dominikaninem, zajmującym się sprawami sekt

Pedagog

Wychowawca

 

 

 

 

Pedagog

Wychowawca

 

 

 

 

 

Wychowawca

 

 

 

Wychowawca

n-le przedmiotów

 

 

 

 

psycholog

pedagog

 

pedagog

 

 

pedagog

I,II,III

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

I

I,II,III

 

 

 

I,II,III

 

 

 

 

II

 

 

III

 

 

I, II, III

MOTYWOWANIE DO NAUKI

Cele szczegółowe:

 1. Eliminowanie trudności w nauce
 2. Nowatorskie metody prowadzenia zajęć

 

Temat do realizacji Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne Klasa
Zapobieganie problemom w nauce

 

 

Koła zainteresowań

 

 

 

Pomoc uczniom mającym trudności w nauce

 

 

 

 

Metody prowadzenia zajęć

 

 

 

Nauka, zawód, praca

– sposoby efektywnego uczenia się

– analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych

 

– nieodpłatna możliwość korzystania z bogatej oferty kół zainteresowań

 

– organizowanie zajęć wyrównawczych

– pomoc koleżeńska na świetlicy szkolnej

– z. socjoterapii

-z. terapii pedagogicznej

 

– prowadzenie zajęć metodami aktywizującymi

 

 

 

– realizacja programu orientacji zawodowej

Pedagog

Wychowawca

 

 

n-le prowadzący koła

 

 

 

n-le przedmiotu

wychowawca świetlicy

wychowawca

 

 

 

 

n-le przedmiotu

 

 

 

 

n-le przedmiotu

wychowawca

Pedagog

Psycholog

 

I, II

 

 

I, II, III

 

 

I, II, III

 

 

 

 

I, II, III

 

 

I, II, III

 

Poradnictwo i pedagogizacja rodziców:

 1. Pogadanki nt. odpowiedzialności karnej wśród nieletnich
 2. Pogadanki nt. skutków zażywania przez młodzież substancji psychoaktywnych
 3. Spektakl profilaktyczny dla rodziców
 4. Indywidualne spotkania z rodzicami uczniów wg potrzeb

 

Przewidywane efekty działań profilaktycznych:

 

 1. Uczniowie świadomie dbają o higienę osobistą
 2. Spada wskaźnik uczniów opuszczających zajęcia lekcyjne
 3. Wzrasta liczba uczniów promujących zdrowy styl życia
 4. Zmniejsza się wskaźnik występowania agresji i przemocy
 5. Wzrasta motywacja uczniów do nauki
 6. Uczniowie przestrzegają kultury słowa
 7. Młodzież pragnie być wolna od nałogów

 

Sposoby ewaluacji programu profilaktyki

 

Monitoring

Obserwacja

Ankietowanie