Program Wychowawczy Szkoły

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM im. WŁ. ST. REYMONTA W WIĄCZYNIU DOLNYM na lata 2015-2018

PROGRAM WYCHOWAWCZY OBEJMUJE:

 Naczelne cele Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Wiączyniu Dolnym

 1. Główne wartości wychowawcze
 2. Sylwetkę absolwenta gimnazjum
 3. Powinności każdego nauczyciela
 4. Zadania wychowawcy klas
 5. Główne zadania współpracy z rodzicami
 6. Realizację oraz zasady ewaluacji programu wychowawczego gimnazjum
 7. System oceniania zachowania uczniów
 8. Treści wychowawcze dla każdego poziomu nauczania
 9. Procedury postępowania w przypadku nieprzestrzegania norm społecznych
 10. Orientacja zawodowa i poradnictwo dla klas I, II, III

 MISJA SZKOŁY

 TWORZYMY WARUNKI DAJĄCE MOŻLIWOŚCI WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU UCZNIA

 1. NACZELNE CELE NASZEGO GIMNAZJUM
 • aktywizujemy ucznia, wspierając jego rozwój
 • rozwijamy dociekliwość poznawczą ucznia w różnych dziedzinach
 • uwrażliwiamy ucznia na piękno, prawdę i dobro
 • uświadamiamy uczniowi potrzebę zdobywania wiedzy w celu ustanowienia hierarchii wartości etycznych i estetycznych
 • uczymy samoakceptacji oraz sprawiedliwej oceny
 • kształcimy umiejętność posługiwania się nowoczesnymi środkami komunikacji i informacji
 • kształtujemy poczucie patriotyzmu lokalnego oraz narodowego
 • uświadamiamy potrzebę dbałości o dorobek narodowy, podtrzymywanie lokalnych tradycji oraz zwyczajów
 • przygotowujemy do rozpoznania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości
 1. GŁÓWNE WARTOŚCI WYCHOWAWCZE W NASZYM GIMNAZJUM
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ: uczeń zna swoje prawa i obowiązki, ponosi konsekwencje swoich zachowań, dba o mienie szkolne i osobiste swoje i innych, reaguje na krzywdę drugiego człowieka
 • TOLERANCJA: uczeń szanuje poglądy i postawy drugiego człowieka, nie ocenia i nie krytykuje, jest empatyczny,
 • UCZCIWOŚĆ: uczeń przyznaje się do swoich błędów, jest sprawiedliwy w ocenie, nie sięga po cudzą własność
 • KULTURA OSOBISTA: uczeń dba o kulturę słowa, z szacunkiem odnosi się do osób starszych, kulturalnie potrafi egzekwować swoje prawa, dba o higienę osobistą, taktowny strój
 1. SYLWETKA ABSOLWENTA GIMNAZJUM W WIĄCZYNIU DOLNYM

Absolwent Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym:

 • prawidłowo odczytuje swoje stany emocjonalne, ma poczucie własnej wartości
 • jest przeświadczony, że w życiu człowieka podstawowe znaczenie mają takie wartości jak: dobro, prawda, uczciwość, obowiązkowość i tolerancja
 • odnajduje radość życia w kontaktach z przyrodą, sztuką i literaturą
 • ma poczucie więzi ze społecznością lokalną (klasą, szkołą, miejscem zamieszkania, regionem)
 • szanuje tradycję i historię własnej rodziny, regionu, narodu
 • identyfikuje się z obowiązkami patriotycznymi
 • zna swoje prawa obywatelskie
 • jest przygotowany do uczestniczenia w życiu społeczeństwa demokratycznego
 • wyraża swoje poglądy i wartości i umie ich bronić
 • prezentuje aktywność wyrażającą się chęcią działania w zespole oraz wykazuje inicjatywę w samodzielnym podejmowaniu zadań
 • dokonuje samodzielnych i świadomych wyborów dotyczących własnego życia
 • jest świadomy zagrożeń dotyczących człowieka współczesnego
 1. POWINNOŚCI WYCHOWAWCZE KAŻDEGO NAUCZYCIELA
 • każdy nauczyciel jest także wychowawcą, a wszystkie jego działania mają na celu wszechstronny rozwój ucznia
 • w ramach zajęć przedmiotowych każdy nauczyciel umożliwia uczniom przyswojenie ze zrozumieniem określonych treści, kształtowanie umiejętności, nabycie zdolności ich praktycznego stosowania, świadomość życiowej użyteczności zajęć
 • wymiar wychowawczy zajęż przedmiotowych przejawia się w otwarciu przed uczniami drogi poznawczej i rozwijanie w nim dociekliwości ukierunkowanej na poszukiwanie dobra, prawdy i piękna w świecie
 • każdy nauczyciel realizuje swoje powinności wychowawcze także poprzez realizację ścieżek przedmiotowych
 • każdy nauczyciel umieszcza w rozkładzie materiału swego przedmiotu treści edukacyjne przewidziane przez podstawę programową na danym etapie kształcenia
 1. ZADANIA WYCHOWAWCY KLASY

Wychowawca stwarza w szkole środowisko pozytywnie oddziałujące na ucznia, wprowadza go w kontakty społeczne, rozwija jego wiedzę i umiejętności, aktywnie stymuluje rozwój młodzieży, kształtuje osobowość dziecka, inspiruje i zachęca uczniów do głębszego spojrzenia na siebie, do doceniania swoich wartości.

Do powinności wychowawcy klasy należy:

 • kierowanie zespołem pedagogicznym pracującym z klasą, koordynowanie realizacji zadań wychowawczych zawartych w Programie, a także realizacja programu zajęć wychowawczych i pozalekcyjnych
 • zapewnienie uczniom i ich rodzicom wszechstronnej informacji na temat wymagań stawianych przez szkołę, podejmowanych przez nią działań oraz osiągnięć uczniów
 • bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych, w tym także wspomaganie uczniów mających trudności w szkole
 • integrowanie zespołu klasowego
 • stała współpraca z pedagogiem szkolnym
 • organizowanie życia społeczności klasowej
 • prowadzenie dokumentacji pracy klasy;
 1. GŁÓWNE ZADANIA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
 1. PRZEPŁYW INFORMACJI POMIĘDZY RODZICAMI A SZKOŁĄ
 • wychowawcy i nauczyciele przedmiotów informują o postępach w nauce i zachowaniu uczniów:

poprzez dziennik elektroniczny

podczas wywiadówek – wg harmonogramu na dany rok szkolny

podczas konsultacji – wg harmonogramu na dany rok szkolny

na życzenie rodziców

na wezwania indywidualne – w miarę potrzeb

 • w szczególnych przypadkach wychowawcy oraz nauczyciele przedmiotów mogą udzielać informacji telefonicznie bądź listownie
 • na początku każdego roku szkolnego wychowawcy klas zapoznają rodziców z regulaminem WSW oraz WSO obowiązującymi w szkole oraz z programami profilaktycznym oraz wychowawczym szkoły, przedstawiają ofertę zajęć pozalekcyjnych
 • na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym każda klasa wybiera przedstawiciela Rady Rodziców
 • Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną regulaminy oraz programy obowiązujące  w danym roku szkolnym
 • Rada Rodziców jest organem, który pośredniczy między dyrektorem szkoły a całą społecznością rodziców, podejmuje wiążące decyzje zgodnie ze Statutem gimnazjum i Ustawą o Systemie Oświaty

PORADNICTWO DLA RODZICÓW:

 • wychowawcy są zobowiązani do przekazywania informacji o instytucjach wspierających młodzież i rodzinę
 • rodzice uzyskują wsparcie w wychowywaniu dzieci poprzez:

pedagogizację rodziców

udzielanie pomocy rodzicom w rozwiązywaniu indywidualnych problemów wychowawczych lub rodzinnych na życzenie rodziców

wychowawcy, pedagog mogą zaproponować rodzicom konsultacje bądź pomoc specjalistycznym

3. UDZIELANIE WSPARCIA W TRUDNYCH SYTUACJACH RODZINNYCH

 • organizowanie dożywiania dla uczniów mających trudną sytuację materialną
 • informowanie rodziców o możliwościach otrzymania pomocy materialnej i kryteriach jakie muszą spełniać, aby taką pomoc uzyskać
 • zapewnienie uczniom potrzebującym opieki na świetlicy szkolnej
 1. REALIZACJA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO ORAZ JEGO EWALUACJA

W ramach realizacji Szkolnego Programu Wychowawczego w szkole został powołany zespół wychowawczy, którego liderem jest pedagog szkolny, a członkami wszyscy wychowawcy klas. W ramach współpracy zespołu powstają szczegółowe zadania wychowawcze do realizacji na dany rok szkolny. Podstawą ustalenia owych działań jest diagnoza wychowawcza oraz wnioski z ubiegłego roku szkolnego. Celem owych działań jest niwelowanie problemów wychowawczych dotyczących całej społeczności szkolnej.

Procedury ewaluacji szkolnego programu wychowawczego gimnazjum

Ewaluacja programu wychowawczego odbywa się poprzez zbadanie skuteczności szczegółowych działań w danym roku szkolnym. Dzieje się to za pomocą ankiet, pogadanek klasowych, obserwacji oraz rozmów indywidualnych zarówno z uczniami, absolwentami oraz rodzicami.

Ewaluacji dokonuje się w terminach:

– na początku i na końcu etapu kształcenia

– na koniec roku szkolnego

– na bieżąco podczas trwania roku szkolnego

– po zakończeniu określonego działania

Procedury postępowania w przypadku nieprzestrzegania norm społecznych w naszym gimnazjum

  1. Jeśli uczeń zachowa się wbrew zasadom ustalonym w WSW to:

– wychowawca przeprowadza z uczniem  rozmowę pouczającą

– informuje o zachowaniu ucznia rodziców bądź opiekunów prawnych

– uczeń otrzymuje naganę pisemną od dyrektora szkoły

 1. Jeśli uczeń wielokrotnie łamie regulamin szkoły, to:

– wychowawca kieruje ucznia na rozmowę z pedagogiem szkolnym lub/i z dyrektorem ( w zależności od występku)

– uczeń zgodnie z regulaminem szkoły ma obniżoną ocenę z zachowania

 1. Jeśli uczeń notorycznie łamie regulamin szkoły i zachowuje się wbrew obowiązującym normom, to:

– wychowawca zwraca się do pedagoga o wszczęcie odpowiednich procedur:

 1. a) skierowanie ucznia na badania psychologiczno-pedagogiczne
 2. b) skierowanie ucznia na terapię
 3. c) skierowanie ucznia na rozmowę wychowawczą przeprowadzaną przez przedstawiciela policji
 4. d) skierowanie sprawy do sądu rodzinnego

TEMATYKA ZAJĘĆ DOT. ORIENTACJI I PORADNICTWA ZAWODOWEGO DLA UCZNIÓW
GIMNAZJUM IM. WŁ. ST. REYMONTA W WIĄCZYNIU DOLNYM

      CELE GŁÓWNE

 1. Uzmysłowienie młodzieży konieczności świadomego i rozważnego wyboru dalszej drogi kształcenia i zawodu
 2. Przygotowanie ucznia do trafnego wyboru drogi dalszego kształcenia i zawodu
 3. Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych

CELE SZCZEGÓŁOWE

 1. Kształtowanie umiejętności planowania dalszego rozwoju edukacyjno-zawodowego i kontynuacji nauki w szkole ponadgimnazjalnej
 2. Wyzwalanie własnej aktywności ucznia w kierunku samopoznania, odkrywanie zainteresowań, uzdolnień pod kątem predyspozycji do wykonywania różnych zawodów
 3. Rozwijanie umiejętności samooceny
 4. Wyposażenie uczniów w wiedzę o interesujących ich zawodach, o warunkach pracy w danym zawodzie i o drodze edukacyjnej niezbędnej do zdobycia określonego zawodu
 5. Zapoznanie uczniów ze strukturą szkolnictwa, wskazanie dróg dalszego kształcenia, przedstawienie warunków przyjęć do konkretnej szkoły

Treści do realizacji w poszczególnych klasach:

KLASA I – SAMOPOZNANIE

 1. Moje silne strony
 2. Moje umiejętności i zdolności
 3. Obraz własnej osoby
 4. Jak zdobywam wiedzę?
 5. Moje poczucie własnej wartości
 6. Zachowania człowieka w sytuacjach trudnych
 7. Zdolność do wyznaczania sobie celów
 8. Umiejętność podejmowania decyzji i ich wpływ na przyszłość

KLASA II – PREORIENTACJA ZAWODOWA

 1. Wybór zawodu a stan zdrowia
 2. Zapoznanie uczniów z podziałem zawodów na 5 grup: człowiek-człowiek, człowiek-przyroda, człowiek-dane, człowiek-technika, człowiek-działalność artystyczna
 3. Mój typ osobowości
 4. Moje skłonności zawodowe
 5. Charakterystyka wybranych zawodów

             KLASA III – PLANOWANIE KARIERY

 1. Ścieżki kształcenia zawodowego
 2. Informacje nt. sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz kryteriach naboru
 3. Wykorzystywanie posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata pracy
 4. Określanie dróg prowadzących do zawodu: szkolny i pozaszkolny system kształcenia
 5. Przybliżenie wybranych grup zawodowych
 6. Pomoc uczniom w przygotowaniu dokumentacji do szkół ponadgimnazjalnych

PRZEWIDYWANE EFEKTY

 1. Możliwa najpełniejsza znajomość siebie, swoich upodobań, mocnych i słabych stron oraz predyspozycjo do wykonywania zawodu
 2. Rozeznanie w strukturze szkolnictwa ponadgimnazjalnego
 3. Znajomość kryteriów przyjęć do szkół ponadgimnazjalnych
 4. Znajomość czynników niezbędnych do podjęcia prawidłowej decyzji o wyborze zawodu
 5. Orientowanie się na rynku pracy

Opracowała Iwona Bartke