Wewnątrzszkolny System Oceniania

Załącznik nr 1 do Statutu Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Wiączyniu Dolnym

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W WIĄCZYNIU DOLNYM

§ 1

Wewnątrzszkolny system oceniania jest to zbiór zasad dotyczących oceniania bieżącego, półrocznego i rocznego oraz oceniania zachowania.

 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne i zachowanie ucznia.
 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości
  i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających
  z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach
  i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
 3. Cel oceniania wewnątrzszkolnego:
 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz postępach w tym zakresie;
 2. udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
 3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce;
 4. dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
 5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznej.
 1. Zakres oceniania wewnątrzszkolnego:
 1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 2. ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych
  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej, według skali i w formach przyjętych w danej szkole;
 3. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych;
 4. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
  i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 5. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 6. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 2

Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o ogólnych wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobu sprawdzania osiągnięć edukacyjnych.

§ 3

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki, zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

§ 4

Wychowawca, na początku każdego roku szkolnego, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania i z WSO.

§ 5

 1. Nauczyciel jest zobowiązany:
 • na podstawie opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym specjalistycznej,
 • na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania,
 • dla ucznia, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole,
 • dla ucznia posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez niego określonych ćwiczeń fizycznych z zajęć w-f

 

 dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostaniu tym wymaganiom.

        

 1. Nauczyciel jest zobowiązany do dostosowania metod kształcenia do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia mającego trudności adaptacyjne i komunikacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą.
 2. Nauczyciel może realizować dostosowanie wymagań poprzez obniżenie ogólnego kryterium wystawienia oceny dopuszczającej, określonego
  w §10 pkt. 2, do 25%.

§ 6

Oceny są jawne. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub rodzicom (prawnym opiekunom). Rodzice (prawni opiekunowie) informowani są o ocenach na bieżąco w dzienniku elektronicznym oraz podczas zebrań z wychowawcami lub indywidualnych spotkań z nauczycielami w czasie konsultacji, których termin określone są
w kalendarzu roku szkolnego. Karty ocen wypełniane są na wyraźne życzenie rodzica, który nie posiada dostępu do Internetu.

§ 7

Zasady informowania uczniów, rodziców i prawnych opiekunów
o przewidywanych wynikach klasyfikacji.

 1. Oceny klasyfikacyjne ustalane są na półrocze i koniec roku. Szczegółowe terminy ustala Dyrektor Gimnazjum w kalendarzu roku szkolnego.
 2. Na cztery tygodnie przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej wychowawca pisemnie informuje rodziców (prawnych opiekunów)
  o przewidywanej ocenie niedostatecznej końcoworocznej (półrocznej).
 3. Na tydzień przed półrocznym i końcoworocznym posiedzeniem rady klasyfikacyjnej nauczyciele informują ucznia o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych.
 4. W przypadku nieobecności nauczyciela przedmiotu podczas wystawiania ocen półrocznych i końcoworocznych, ocenę taką wystawia wychowawca po konsultacji z innym nauczycielem tego samego przedmiotu. Brak nauczyciela tego samego przedmiotu skutkuje wystawieniem oceny przez wychowawcę.
 5. Decyzję o braku promocji nauczyciel winien uzasadnić wychowawcy klasowemu.

§ 8

Nauczyciel może odnotować w dzienniku lekcyjnym fakt nieprzygotowania się ucznia do zajęć edukacyjnych. Nieprzygotowanie się ucznia do zajęć może stanowić dla nauczyciela podstawę wystawienia bieżącej oceny niedostatecznej. Celowe, rozmyślne nie przystąpienie ucznia do pisemnego badania stopnia opanowania wiedzy i umiejętności (test, sprawdzian, praca klasowa, zapowiedziana kartkówka) może stanowić dla nauczyciela podstawę do wystawienia bieżącej oceny niedostatecznej.

§ 9

Zasady dokonywania pisemnych sprawdzianów wiadomości i umiejętności uczniów.

 1. Sprawdziany pisemne nie mogą być dokonywane częściej niż:
 1. w ciągu jednego dnia – 1 sprawdzian
 2. w ciągu jednego tygodnia – 3 sprawdziany
 1. O sprawdzianach pisemnych uczniowie winni być powiadomieni
  z tygodniowym wyprzedzeniem.
 2. Sprawdzian pisemny powinien, ale nie musi być poprzedzony lekcją powtórzeniową.
 3. Kartkówki sprawdzające wiadomości z poprzednich lekcji (do 3 lekcji wstecz) mogą być dokonywane codziennie i nie wymagają wcześniejszego powiadomienia uczniów.
 4. Uczeń, który ściąga podczas sprawdzianów, klasówek, kartkówek oraz korzysta z podpowiedzi podczas odpowiedzi ustnej otrzymuje ocenę niedostateczną. Taką samą ocenę otrzymuje uczeń podpowiadający.
 5. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który samowolnie dokonuje zamiany grupy podczas sprawdzających prac pisemnych.
 6. Uczniowie, których prace nie są samodzielne; zostały przepisane
  np. z Internetu lub dokumentów piśmienniczych typu: książka, czasopismo itp. bez podania bibliografii, otrzymują ocenę niedostateczną.
 7. Ocenę z prac pisemnych należy podać do wiadomości uczniowi najpóźniej w ciągu 2 tygodni od dnia pisania tej pracy, natomiast
  z próbnych egzaminów w ciągu 3 tygodni.
 8. Uczeń ma prawo wglądu do ocenionej pracy i uzyskania informacji dotyczącej popełnionych błędów.
 1. Jeśli podstawą oceny z pracy była skala punktowa uczeń ma prawo znać zasady punktacji.
 2. Uczeń może poprawiać oceny z 50% sprawdzianów pisemnych
  w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Ocena z poprawy jest wpisywana do dziennika lekcyjnego. Ocena uzyskana wcześniej nie jest liczona do średniej ocen z przypisaną wagą nawet, jeśli jest oceną wyższą od uzyskanej oceny z poprawy.

12.W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli tak zdecyduje nauczyciel, uczeń może poprawiać negatywnie ocenione kartkówki, prace domowe lub wypowiedzi ustne.

13.Uczniowi przysługuje tylko jeden termin poprawy.

14.Nauczyciel sam ustala, jakie kartkówki uczeń musi napisać w przypadku nieobecności i ustala termin pisania zaległej kartkówki, a jeżeli uczeń nie zgłosił się na wyznaczony termin, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

15.Uczniowie nagminnie opuszczający prace pisemne odpowiadają ustnie lub pisemnie w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, jeżeli ich nieobecności są usprawiedliwione. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności decyzja dotycząca zaliczenia pracy należy do nauczyciela.

 1. Powiernikiem praw ucznia dotyczących ocen jest wychowawca. Za jego pośrednictwem uczeń może się odwołać od każdej oceny na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 2. Uczniowi, który uczęszczał na religię czy etykę, do średniej ocen na koniec każdego semestru wlicza się także końcowe oceny uzyskane
  z tych zajęć.

§ 10

Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Gimnazjum

 • Oceny klasyfikacyjne końcoworoczne (półroczne) i bieżące ustala się
  w stopniach wg następującej skali:

 

Stopień Skrót literowy Oznaczenie cyfrowe
celujący cel. 6
bardzo dobry bdb. 5
dobry db. 4
dostateczny dst. 3
dopuszczający dop. 2
niedostateczny ndst. 1

 

 • Ustala się następujące ogólne kryteria ocen:

OCENA NIEDOSTATECZNA – do 34%

 • nieopanowanie koniecznych treści realizowanego programu.
 • braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze przyswajanie wiadomości i umiejętności.

OCENA DOPUSZCZAJĄCA – wiadomości konieczne (35% – 49%)

 • znajomość pojęć związanych z danym przedmiotem, wchodzących w skład minimum programowego
 • rozpoznawanie, rozróżnianie, na podstawie przykładów tych pojęć z danej dziedziny wiedzy
 • umiejętność odczytywania podstawowych informacji i ich wykorzystania w nieskomplikowanych sytuacjach
 • zastosowanie wiedzy w rozwiązywaniu bardzo prostych zadań
  i typowych problemów /czasami z pomocą nauczyciela/

OCENA DOSTATECZNA – wiadomości podstawowe (50% – 74%)

 • znajomość pojęć związanych z danym przedmiotem wchodzących w skład realizowanego programu
 • podawanie własnych przykładów tych pojęć
 • odczytywanie informacji na podstawie danych i ich interpretacja
 • zapis prostych sytuacji przy użyciu języka i symboli danej dziedziny wiedzy
 • wskazywanie dziedzin życia, gdzie wykorzystywane są określone pojęcia i wiadomości (praktyczne zastosowanie wiedzy)
 • umiejętność zastosowania wiedzy w rozwiązywaniu prostych zadań i typowych problemów /odtwórcze wykorzystywanie wiedzy/

OCENA DOBRA – wiadomości rozszerzające (75% – 89%)

 • znajomość pojęć związanych z danym przedmiotem i umiejętność posługiwania się nimi
 • przetwarzanie odczytywanych informacji i samodzielne formułowanie wniosków
 • dostrzeganie analogii i umiejętność przekształcania wiedzy
 • zastosowanie wiadomości w rozwiązywaniu różnorodnych zadań
  i problemów
 • umiejętność wykorzystania wiedzy w sytuacjach praktycznych

/twórcze wykorzystywanie wiedzy/

OCENA BARDZO DOBRA – wiadomości dopełniające (90%– 100%)

 • znajomość pojęć związanych z danym przedmiotem i sprawne posługiwanie się nimi
 • dostrzeganie związków przyczynowo – skutkowych
 • opisywanie zaobserwowanych zależności przy użyciu języka
  i symboli danej dziedziny wiedzy
 • podejmowanie samodzielnych działań i ich optymalizacja
  w rozwiązywaniu zadań i problemów
 • uogólnianie problemów i przetwarzanie ich przy zastosowaniu reguł i zasad danej dziedziny wiedzy – formułowanie hipotez
 • dokonywanie weryfikacji postawionej hipotezy
 • rozwiązywanie typowych i nietypowych zadań i problemów
  z wykorzystaniem oryginalnych pomysłów
 • umiejętność oceniania, interpretowania i prezentowania wyników własnej pracy /samodzielne myślenie, własna inicjatywa, krytycyzm/

OCENA CELUJĄCA – wiadomości wykraczające

 • znajomość pojęć związanych z danym przedmiotem, wykraczających poza treści programowe (przy opanowaniu treści programowych na ocenę bardzo dobrą)
 • nagrody i wyróżnienia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych wymagających rozszerzenia posiadanych wiadomości
 • samodzielna praca nad wybranymi zagadnieniami poszerzającymi treści programowe /autoedukacja, kreatywność, zainteresowanie przedmiotem powodujące rozszerzenie wiedzy/
 • Ocena półroczna jest średnią ważoną ocen cząstkowych:
  • sprawdziany pisemne x 3
  • kartkówki zapowiedziane i duże prace pisemne x 2
  • kartkówki niezapowiedziane, prace domowe, odpowiedzi, aktywność itp. x 1
 1. Szczegółowe kryteria na poszczególne oceny z przedmiotów zawierają przedmiotowe systemy oceniania.
 2. Uczeń nie może otrzymać oceny niższej niż wyliczona zgodnie ze średnią ważoną. W przypadku, kiedy średnia ważona wynosi, co najmniej o 0,65 więcej od danej oceny, ocena półroczna podwyższona zostaje do oceny wyższej (np.: przy średniej ważonej wynoszącej 1,65- wystawiamy ocenę dopuszczającą, a przy średniej ważonej 1,64- wystawiamy ocenę niedostateczną).
 3. uczeń może uzyskać ocenę wyższą, niż tę, jaka wynika
  z obliczonej średniej ważonej, gdyż nauczyciel przy wystawianiu oceny kieruje się możliwościami ucznia wkładem pracy
  i postępami, jakie uczeń osiągnął. Uwzględnia również dodatkowe osiągnięcia takie jak: udział w konkursach i olimpiadach, kołach zainteresowań, zajęciach wyrównawczych, czy liczne dodatkowe prace nadobowiązkowe.
 • Oceny półroczne wystawiane są przez nauczycieli na podstawie ocen cząstkowych wg następującej procedury:

– przy zajęciach odbywających się w wymiarze:

 • 1 godziny w tygodniu – na podstawie minimum 4 ocen
 • 2 godziny – minimum 5 ocen
 • 3 godziny i więcej – minimum 6 ocen
 • Sprawdzanie systematyczności wystawiania ocen przez dyrekcję odbywa się minimum 2 razy w każdym półroczu.
 • Ocenę na koniec roku szkolnego ustalamy licząc średnią ważoną z ocen wystawionych za I i II półrocze przyjmując wagę 1 dla oceny z I półrocza oraz wagę 2 dla oceny z półrocza II (I półrocze x 1+II półrocze x 2 dzielone przez 3). W przypadku, kiedy średnia ważona wynosi co najmniej o 0,66 więcej od danej oceny, ocena półroczna podwyższona zostaje do oceny wyższej (np.: przy średniej ważonej wynoszącej 1,66 – wystawiamy ocenę dopuszczającą, a przy średniej ważonej 1,65 – wystawiamy ocenę niedostateczną).
 • Uczeń gimnazjum ma obowiązek realizacji projektu edukacyjnego. Informację o udziale w realizacji projektu oraz temat projektu wpisuje się na świadectwo ukończenia gimnazjum.
 • Udział ucznia w realizacji projektu gimnazjalnego uwzględnia się przy wystawianiu oceny z zachowania.
 • Dyrektor na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, oraz na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, lub orzeczenia
  o potrzebie indywidualnego nauczania, zwalnia do końca danego etapu edukacji ucznia z wadą słuchu, dysfunkcjami rozwojowymi, z afazją,
  z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem w tym
  z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.

W przypadku zwolnienia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisujemy zwolniony lub zwolniona.

 • Dyrektor Gimnazjum zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 • Jeśli to zwolnienie obejmuje ponad 50% zajęć w danym półroczu niewystawiana jest wówczas ocena półroczna – w dokumentacji szkolnej wpisujemy „zwolniony”.
 • Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego  uniemożliwia ustalenie oceny śródrocznej lub rocznej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 • Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki jest zobowiązany dostarczyć zwolnienie lekarskie najpóźniej w ciągu 2 tygodni od daty jego wystawienia.
 • Nauczyciel informuje rodziców (prawnych opiekunów) o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi najpóźniej na miesiąc przed klasyfikacją semestralną, lub końcoworoczną poprzez e-dziennik i na zebraniu 
  z rodzicami.

 

 • Na 7 dni przed radą klasyfikacyjną nauczyciel podaje propozycję ocen 
  z poszczególnych przedmiotów, a wychowawca z zachowania. Nauczyciel ma prawo do zmiany proponowanej oceny do 1 dnia przed radą klasyfikacyjną, uwzględniając zaliczenie ocen cząstkowych przez ucznia
  w tym okresie.

13) Uczeń, który uzyskał z obowiązkowych zajęć średnią rocznych ocen,
a w przypadku klasy trzeciej, średnią obowiązkowych przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum, co najmniej 4,75 oraz co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania, otrzymuje świadectwo
z wyróżnieniem.

14) Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię (etykę) do średniej wlicza się także średnią roczną ocenę klasyfikacyjną
z tych zajęć. Jeżeli ustalona ocena nie jest liczbą całkowitą należy ją zaokrąglić w górę.

 • Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub wyższym oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną.
 • Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 • Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 • W przypadku zaistnienia sytuacji, gdy co najmniej 50% tych nieobecności to godziny nieusprawiedliwione, o egzaminie klasyfikacyjnym decyduje Rada Pedagogiczna, na prośbę nieklasyfikowanego ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów).
 • Termin egzaminu klasyfikacyjnego i liczba przedmiotów zdawanych
  w ciągu jednego dnia powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 • Egzamin klasyfikacyjny za pierwsze półrocze powinien zostać przeprowadzony przed półrocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
 • Egzamin klasyfikacyjny końcoworoczny powinien odbyć się przed końcoworocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
 • Podanie z prośbą o egzamin klasyfikacyjny należy złożyć do Dyrektora Gimnazjum przed terminem posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej.
 • Egzamin przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Gimnazjum. W skład komisji wchodzi nauczyciel danego przedmiotu i drugi nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu wskazany przez Dyrektora. W czasie egzaminu mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie ucznia).
 • Z egzaminu sporządza się protokół, który musi zawierać:
  1. imiona i nazwiska członków komisji
  2. imię i nazwisko ucznia
  3. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin.
  4. termin przeprowadzenia egzaminu
  5. wyniki egzaminu i uzyskane oceny

 Do protokołu należy również dołączyć pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół jest załącznikiem do arkusza ocen ucznia.

 • Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 • Ustalona klasyfikacyjna ocena niedostateczna może być zmieniona
  w wyniku egzaminu poprawkowego z jednego lub dwóch przedmiotów.
 • W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

§ 11

Tryb odwoływania się od ustalonych ocen niedostatecznych.

 1. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną na pierwsze półrocze, ma obowiązek w ciągu czterech tygodni od początku drugiego półrocza  poprawić ocenę klasyfikacyjną, z danego przedmiotu w terminie i formie ustalonych przez nauczyciela.
 2. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
 3. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych przedmiotów.
 4. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej
  z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
 5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Gimnazjum
  w ostatnim tygodniu ferii letnich. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
  w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Gimnazjum. W skład komisji wchodzą:
 1. dyrektor lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora, jako przewodniczący
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, jako egzaminujący
 3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia, jako członek komisji

Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych, imię i nazwisko ucznia, skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach.

 

 1. Nauczyciel egzaminujący może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach.
 2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu poprawkowego jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.
 3. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji
  z zastrzeżeniem pkt.10.
 4. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są:
 • zgodne ze szkolnym planem nauczania,
 • realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 12

Tryb odwoływania się od ustalonych ocen śródrocznych i rocznych.

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia
  i wystąpić do dyrektora o dodatkowe sprawdzenie wiedzy i umiejętności, jeśli uważają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny nawet w przypadku oceny niedostatecznej.
 2. Zastrzeżenia te mogą być zgłaszane na piśmie przez rodziców (prawnych opiekunów) do dnia ustalenia oceny rocznej, najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno– wychowawczych.
 3. Egzaminy sprawdzające winny się odbyć nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
 4. Egzamin sprawdzający przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Gimnazjum. W jej skład wchodzą:
  • dyrektor lub wicedyrektor
  • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, który może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub
   w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W jego miejsce Dyrektor Gimnazjum powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne
  • dwóch nauczycieli takiego samego lub pokrewnego przedmiotu.

Z prac komisji sporządza się protokół na zasadach dotyczących egzaminu poprawkowego lub klasyfikacyjnego.

 1. Wyniki uzyskane podczas egzaminów nie mogą być niższe od wcześniej ustalonych przez nauczycieli.

§ 13

Ocenianie zachowania.

 • Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli oraz uczniów stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków, które określa statut szkoły.
 • Oceny z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę z zachowania.
 • Śródroczną i roczną ocenę z zachowania ustala wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
  • nauczyciele uczący danego ucznia na karcie przygotowanej przez wychowawcę wpisują propozycję oceny z zachowania;
  • nauczyciele nieuczący danego ucznia mają prawo podać propozycję oceny na radzie pedagogicznej poprzedzającej radę klasyfikacyjną;
  • uczniowie danej klasy podają propozycję oceny koleżeńskiej;
  • uczeń sam siebie ocenia z krótkim uzasadnieniem;
 • Śródroczna i roczna ocena z zachowania uwzględnia następujące obszary:
 1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 2. postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;
 3. dbałość o honor i tradycje szkoły;
 4. dbałość o piękno mowy ojczystej;
 5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 7. okazywanie szacunku innym.

5) Śródroczną i roczną ocenę z zachowania ustala się według następującej skali:

 • wzorowe
 • bardzo dobre
 • dobre
 • poprawne
 • nieodpowiednie
 • naganne
  • Wymagania na poszczególne oceny określone są w 5 obszarach:
 • stosunek do obowiązków szkolnych;
 • przestrzeganie norm społecznych i moralnych;
 • kultura osobista;
 • postawa wobec nałogów;
 • udział w projekcie gimnazjalnym.

Wzorowe.

Stosunek do obowiązków szkolnych:

Uczeń:

 • systematycznie i aktywnie uczestniczy w zajęciach szkolnych, zawsze jest przygotowany do zajęć; chętnie podejmuje dodatkowe działania i wywiązuje się z nich; reprezentuje szkołę na zewnątrz, biorąc udział w konkursach
  i zawodach sportowych;
 • zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa, ma świadomość; odpowiedzialności za siebie i innych; informuje o zauważonych zagrożeniach;
 • przestrzega szkolnych regulaminów i zarządzeń;
 • dotrzymuje ustalonych terminów;

Przestrzeganie norm społecznych i moralnych:

 • zawsze wykazuje się uczciwością, reaguje na dostrzeżone przejawy zła, stara się przeciwdziałać agresji, wulgarności i cudzej krzywdzie;
 • chętnie zwraca się do dorosłych o pomoc w rozwiązywaniu problemów, których sam nie potrafi rozwiązać, zawsze kulturalnie i z szacunkiem odnosi się do osób starszych;
 • aktywnie pracuje w zespole, okazuje szacunek, jest tolerancyjny, chętny do pomocy;
 • szanuje mienie własne, szkolne, publiczne, potrafi zwrócić uwagę innym, którzy tego nie robią;
 • przestrzega regulaminów;
 • dobrze godzi obowiązki szkolne z pracą społeczną, bywa jej inicjatorem;
 • pomaga kolegom w nauce i innych sytuacjach;

Kultura osobista:

 • zawsze jest taktowny, prezentuje wysoką kulturę osobistą, jest wrażliwy wobecotoczenia, potrafi zapanować nad emocjami;
 • zawsze dba o higienę osobistą i porządek w swoim otoczeniu, ubiera się stosownie do sytuacji, czasu i miejsca, nie maluje paznokci, nie farbuje włosów, zawsze zmienia obuwie;
 • na lekcjach wychowania fizycznego zawsze ćwiczy w czystym kostiumie gimnastycznym;
 • zawsze dba o czystość klasy, korytarza, toalet i terenu szkoły;
 • nigdy nie zakłóca ładu i porządku w szkole oraz poza nią, zawsze pamięta
  o kulturze słowa;

Postawa wobec nałogów:

 • w pełni rozumie szkodliwość palenia papierosów picia alkoholu, zażywania narkotyków;
 • nigdy nie próbuje stosować używek;
 • swoją postawą zachęca innych do porzucenia nałogów;

Udział w projekcie gimnazjalnym:

 • inicjuje pracę;
 • jest aktywny i samodzielny na wszystkich etapach; realizacji projektu;
 • zachęca grupę do większego wysiłku, wspomaga jej członków;

-pełni rolę lidera grupy;

-jest samokrytyczny i wyciąga wnioski;

 

Bardzo dobre

Stosunek do obowiązków szkolnych:

Uczeń:

 • systematycznie uczestniczy w zajęciach szkolnych, zwykle jest przygotowany do zajęć, podejmuje dodatkowe działania na rzecz szkoły;
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa; jest odpowiedzialny za siebie, rozpoznaje sytuacje, które mogą stanowić zagrożenie i stara się ich unikać;
 • informuje o zauważonych zagrożeniach, przestrzega szkolnych regulaminów
  i obowiązujących norm;
 • zawsze stara się dotrzymać ustalonych terminów.

Przestrzeganie norm społecznych i moralnych:

 • zawsze wykazują się uczciwością nie używa wulgarnego słownictwa, nie jest agresywny, stara się przeciwdziałać cudzej krzywdzie;
 • potrafi zwrócić się do osoby dorosłej z problemem, którego nie potrafi rozwiązać;
 • szanuje mienie własne, szkolne i publiczne
 • rozumie istotę norm społecznych i stara się ich przestrzegać;
 • angażuje się w pracę zespołową;- jest chętny do pomocy kolegom.

Kultura osobista:

 • jest taktowny, życzliwy wobec otoczenia, kontroluje swoje emocje;
 • dba o higienę osobistą, ubiera się stosownie do sytuacji, czasu i miejsca (do szkoły nie przychodzi z pofarbowanymi włosami, pomalowanymi paznokciami);
 • pamięta o obuwiu zmiennym;
 • dba o czystość i porządek wokół siebie, nie zakłóca ładu i porządku w szkole oraz poza nią.

Postawa wobec nałogów:

 • rozumie szkodliwość palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków;
 • nie stosuje używek;
 • nigdy nie namawia innych do używek, nie ulega namowom.

Udział w projekcie gimnazjalnym:

 • pracuje aktywnie na wszystkich etapach realizacji projektu;
 • wykonuje swoje zadania;

-dotrzymuje terminów;

-rzeczowo i życzliwie współpracuje z grupą.

Dobre

Stosunek do obowiązków szkolnych:

Uczeń:

 • w miarę systematycznie uczęszcza na zajęcia;
 • pracuje na miarę swoich możliwości; stara się systematycznie przygotowywać do lekcji, uzupełnia braki w wiedzy i umiejętnościach, próbuje poprawić swoje wyniki w nauce;
 • zwykle przestrzega zasad bezpieczeństwa, dba o bezpieczeństwo swoje i innych; rozumie swoje ewentualne błędy i przyjmuje do siebie konsekwencje swych zachowań;
 • zwykle przestrzega szkolnych regulaminów i zarządzeń;
 • zwykle dotrzymuje ustalonych terminów.

Przestrzeganie norm społecznych i moralnych:

 • zwykle wykazuje się uczciwością, reaguje na zło;
 • potrafi podjąć współpracę z dorosłymi, aby rozwiązać trudne problemy;
 • stara się nie uchybiać godności własnej i innych osób, szanuje mienie własne, cudze i publiczne;
 • nie uchyla się od pomocy kolegom w nauce i innych sytuacjach życiowych;
 • zwykle angażuje się w pracę zespołową;
 • z reguły przestrzega regulaminów, dostrzega swoje błędy i drąży do poprawy.

 Kultura osobista:

 • zwykle jest taktowny, pamięta o kulturze osobistej, stara się okazywać innym ludziom życzliwość i panować nad emocjami;
 • w rozmowach stara się zachować kulturę słowa;
 • zwykle dba o higienę osobistą, bardzo rzadko zdarza mu się wyglądać niestosownie na zajęciach szkolnych;
 • zwykle dba o czystość otoczenia, na zwróconą uwagę reaguje natychmiastową poprawą i naprawieniem szkody;
 • nie zakłóca ładu i porządku w szkole i poza nią.

Postawa wobec nałogów:

 • rozumie szkodliwość palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków;
 • jeśli zdarzyło mu się spróbować zrozumiał swój błąd i nigdy go nie powtórzył;
 • nie namawia innych do używek, nie ulega namowom.

Udział w projekcie gimnazjalnym:

 • wykonuje tylko prace określone wstępnie w karcie projektu;
 • wykonuje swoje zadania;
 • dotrzymuje terminów;
 • pracuje w grupie.

 

 

Poprawne

Stosunek do obowiązków szkolnych:

Uczeń:

 • w miarę systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, zdarzają mu się pojedyncze nieobecności, które potrafi uzasadnić;
 • jest zawsze przygotowany do lekcji, rzadko podejmuje dobrowolne prace dodatkowe, ale wyznaczony do nich zawsze stara się wykonać je sumiennie;
 • nie zawsze potrafi zachować się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, ale bez protestu ponosi konsekwencje złego zachowania i wykazuje chęć poprawy;
 • nie zawsze dotrzymuje ustalonych terminów, niezbyt starannie wywiązuje się zzadań, ale stara się je wypełniać.

Przestrzeganie norm społecznych i moralnych:

 • nie zawsze postępuje zgodnie z zasadami uczciwości, nie zawsze potrafi reagować na zło;
 • zdarza mu się uchybiać godności innych ludzi, narazić na szkody siebie, inne osoby lub instytucje, ale zawsze wykazuje chęć poprawy i ze zrozumieniem ponosi konsekwencje;
 • zdarza mu się odmówić kolegą pomocy w nauce lub innych sprawach życiowych;
 • zdarza mu się złamać zasady zapisane w regulaminie; szkolnym, ale próbuje naprawić swoje błędy.

Kultura osobista:

 • bywa nietaktowny, zdarza mu się nie panować nad emocjami, czasem używa wulgarnego słownictwa, ale rozumie swoje błędy i wykazuje chęć pracy nad sobą;
 • nie zawsze dba o wygląd i higienę osobistą;
 • niezbyt dba o higienę otoczenia, ale na zwróconą uwagę reaguje poprawą zachowania;
 • stara się nie zakłócać ładu i porządku w szkole, zwłaszcza na lekcjach.

Postawa wobec nałogów:

 • zdarzyło mu się stosowanie używek, ale stara się zrozumieć ich szkodliwość;
 • świadomie przyjmuje konsekwencje, gotów jest zaprzestać stosowania używek;
 • nie namawia innych do stosowania używek.

Udział w projekcie gimnazjalnym:

 • spełnia minimalne wymagania do wpisu na świadectwo zgodnie ze szkolnym regulaminem realizacji projektu edukacyjnego.

Nieodpowiednie

Stosunek do obowiązków szkolnych:

Uczeń:

 • niezbyt systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, ale wykazuje chęć poprawy;
 • niezbyt aktywnie uczestniczy w zajęciach szkolnych, zdarza mu się dość częstenieprzygotowanie do lekcji, rzadko podejmuje dobrowolne działania;
 • zdarza mu się lekceważyć zasady bezpieczeństwa nie dba o bezpieczeństwo swoje i innych, niechętnie ponosi konsekwencje niebezpiecznych zachowań, ale stara się zrozumieć swoje błędy;
 • często nie dotrzymuje ustalonych terminów, niechętnie podejmuje powierzone mu zadania.

Przestrzeganie norm społecznych i moralnych:

 • często postępuje niezgodnie z zasadami uczciwości, zwykle nie reaguje na zło;
 • zdarza mu się uchybiać godności innych ludzi, narazić na szkody siebie, inne osoby lub instytucje;
 • niechętnie pomaga kolegom w sytuacjach szkolnych i poza szkołą;
 • często łamie zasady zapisane w regulaminie szkolnym, nie chętnie ponosi konsekwencje swoich błędów.

Kultura osobista:

 • często jest nietaktowny, nie potrafi panować nad emocjami, często używa wulgarnego słownictwa, ale na zwróconą uwagę reaguje poprawą zachowania;
 • przeważnie nie dba o strój wygląd i higienę osobistą;
 • nie widzi potrzeby dbania o higienę otoczenia, niechętnie reaguje na zwróconą uwagę;
 • zdarza mu się zakłócać ład i porządek w szkole, na lekcjach.

Postawa wobec nałogów:

 • stosuje używki, zna ich szkodliwość, ale gotów jest zaprzestać ich stosowania, świadomie przyjmuje konsekwencje; – nie namawia innych do stosowania używek.

Udział w projekcie gimnazjalnym:

 • spełnia minimalne wymagania do wpisu na świadectwo zgodnie ze szkolnym regulaminem realizacji projektu edukacyjnego dopiero po ingerencji opiekuna projektu i/lub wychowawcy klasy.

Naganne

Stosunek do obowiązków szkolnych:

Uczeń:

 • niesystematycznie uczęszcza na zajęcia, opuszcza je bez uzasadnienia;
 • nie bierze udziału w lekcji, nie przygotowuje się do zajęć, nie dba o swoje wynik w nauce, nie stara się poprawić ocen;
 • często lekceważy bezpieczeństwo soje i innych, nie stara się zrozumieć swoich błędów, nie wykazuje chęci poprawy, sam stwarza sytuacje zagrożenia, narażając na niebezpieczeństwo innych;
 • nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wykonuje powierzonych mu zadań, nie przestrzega regulaminów i rozporządzeń obowiązujących w szkole, nie zmienia obuwia.

Przestrzeganie norm społecznych i moralnych:

 • zwykle nie pozostaje w zgodzie z zasadami uczciwości w stosunkach międzyludzkich, jest obojętny na zło;
 • nie szanuje godności innych ludzi, nie dostrzega potrzeb poszanowania mienia swojego, cudzego lub publicznego;
 • bardzo często nie przestrzega norm obowiązujących w szkole, łamie zasady zawarte w regulaminach i rozporządzeniach;
 • nie wyciąga wniosków z własnego postępowania, buntuje się przeciw konsekwencjom, nie stara się poprawić swego zachowania.

Kultura osobista:

 • zwykle jest nietaktowny, nie stara się zachować kulturalnych form
  w rozmowie, nie widzi potrzeby dbałości o kulturę osobistą;
 • używa wulgarnego słownictwa;
 • zwykle nie dba o higienę osobistą i swój wygląd w szkole i poza nią;
 • nie dba o higienę otoczenia, niszczy sprzęt szkolny, na zwróconą uwagę nie reaguje poprawą zachowania;
 • zakłóca ład i porządek w szkole;
 • nie wykazuje chęci poprawy.

Postawa wobec nałogów:

 • stosuje używki;
 • namawia innych do stosowania używek;
 • nie wyraża chęci poprawy.

Udział w projekcie gimnazjalnym:

 • mimo stałej kontroli i motywacji wychowawcy i/lub opiekuna klasy nie pełnia minimalnych wymagań do wpisu na świadectwo zgodnie ze szkolnym regulaminem realizacji projektu edukacyjnego;
 • nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu gimnazjalnego.
  • Przy ustaleniu oceny z zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń na jego zachowanie.
  • Ocena naganna, bez względu na składowe, wystawiana jest za jedno
   z wymienionych wykroczeń:

   • Stosowanie używek na terenie szkoły;
   • Umyślne niszczenie mienia szkolnego;
   • Nagana dyrektora szkoły po uprzednim poinformowaniu rodziców.

 

 • Rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłaszać zastrzeżenia, co do trybu wystawiania oceny zachowania w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznych.
 • Zastrzeżenia, o których mowa w punkcie 9, składa się na piśmie
  z uzasadnieniem i prośbą o ich rozpatrzenie.
 • W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona  niezgodnie  z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania  tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów (w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji).
 • W skład komisji wchodzą: Dyrektor szkoły albo zastępca dyrektora jako przewodniczący  komisji,  wychowawca  klasy,  wskazany  przez Dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, pedagog lub psycholog,  przedstawiciel  Samorządu Uczniowskiego, przedstawiciel Rady Rodziców;
 • Posiedzenie komisji odbywa się w terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły;
 • Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny i jest ostateczna.
 • Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz uzasadnieniem

W sprawach nieuregulowanych WSO zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.