Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – głównego księgowego

Dyrektor Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Wiączyniu Dolnym ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego.

Kandydatem na stanowisko głównego księgowego może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.
z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz określonych w art. 54, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 

Wymagania niezbędne:

 

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
 3. Brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 5. Spełnienie jednego z poniższych warunków:

 

– ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

 

– ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,

 

   – posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

 

– posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg  rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

 

 

Wymagania dodatkowe:

 

 1. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w jednostkach oświatowych;
 2. Znajomość przepisów z zakresu ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych
  i od towarów i usług;
 3. Znajomość programów finansowo – księgowych dla jednostek budżetowych,
  w szczególności księgowego i płacowego  firmy VULCAN;
 4. Znajomość zagadnień płacowych i ubezpieczeniowych w jednostkach budżetowych;
 5. Zdolności analityczne i koncepcyjne, umiejętność samodzielnej organizacji pracy, sumienność, odpowiedzialność.

 

 

Główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku głównego księgowego to:

 

 1. Sporządzanie planów finansowych szkoły;
 2. Realizacja planu dochodów i wydatków budżetowych;
 3. Prowadzenie pełnej księgowości placówki;
 4. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
  z planem finansowym;
 5. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 6. Wykonywanie dyspozycji  środkami pieniężnymi;
 7. Terminowe sporządzanie  sprawozdań  finansowych;
 8. Wystawianie faktur VAT;
 9. Sporządzanie deklaracji podatkowych:  miesięcznej  na  podatek  od  towarów  i  usług  VAT-7 oraz rocznej o  pobranych  zaliczkach  na  podatek  dochodowy  PIT- 4R;
 10. Nadzór  nad  inwentaryzacjami  przeprowadzanymi metodą  spisu  z  natury  oraz   weryfikacji sald;
 11. Wykonywanie prac zleconych przez dyrektora szkoły.

 

Warunki pracy i płacy:

 

 1. Wymiar czasu pracy – 1 etat;
 2. Wynagrodzenie za pracę zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Pracowników

Niepedagogicznych w  Gimnazjum im. Wł. ST. Reymonta w Wiączyniu Dolnym;

 1. Miejsce pracy: Gimnazjum im. Wł. ST. Reymonta, Wiączyń Dolny 18
 2. Termin rozpoczęcia pracy: 1 lipca 2017 r.

 

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny,
 2. Życiorys (CV),
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,
 4. Kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
 5. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 6. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje,
 7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 8. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego lub za przestępstwo skarbowe,
 9. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 182 ze zm.) – podpisane.

 

Wymagane dokumenty należy złożyć:

 

W sekretariacie Gimnazjum im. Wł. ST. Reymonta w  Wiaczyniu Dolnym w godz. 8.00 – 16.00. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2017 r.

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego – Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym ”.

Informacje o przebiegu naboru:

 

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej Gimnazjum im. Wł. ST. Reymonta w Wiączyniu Dolnym.

 

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie szkoły przez okres trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów osobiście za pokwitowaniem odbioru. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym pod numerem telefonu: 42  648-40-74, 42 671-31-34

Dyrektor Szkoły:
mgr Jolanta Harasimiuk

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
1. Imię (imiona) i nazwisko …………………………………………………………………………………………………..
2. Imiona rodziców …………………………………………………………………………………………………..
3. Data urodzenia …………………………………………………………………………………………………..
4. Obywatelstwo …………………………………………………………………………………………………..
5. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)
………………………………………………………………………………………………….
6. Wykształcenie ………………………………………………………………………………………………….
(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)
7. Wykształcenie uzupełniające …………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)
8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)
9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)
10. Oświadczam, że dane zawarte w pkt. 1-3 są zgodne z dowodem osobistym seria ………………….
nr ………………….. wydanym przez ………………………………………………………
lub innym dowodem tożsamości ……………………………………………………………………………………………………
(miejscowość i data)
…………………………………………………………
(podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)