ZWOLNIENIE Z LEKCJI

Zwracam się z prośbą o zwolnienie mojego dziecka

……………………………………….……………….. ucznia/uczennicy klasy……………………

z lekcji ……………………………………………………………………………….……….……..

w dniu …………………………….

W momencie opuszczenia budynku szkolnego przez moje dziecko biorę za nie pełną odpowiedzialność w drodze, jak i w godzinach, kiedy powinno być w szkole zgodnie z rozkładem zajęć.

                                                                   

                                                                                                  ….…………….………………….

                                                                                                        Data i  podpis rodzica/opiekuna

…………………………………………….

      podpis wychowawcy lub dyrektora